ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่ออาจารย์ : นางชฎาพร ธานีรัตน์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ชีววิทยา)
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:54  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงาน โดยใช้สังคมออนไลน์ในการติดตามงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบังอร ชำนาญเวช
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:53  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:53  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบจำลองรูปร่างโมเลกุลโควาเลนต์ประกอบการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่ออาจารย์ : นายธนัชชา สายนภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (เคมี)
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:52  อ่าน 749 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการส่งงานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ชื่ออาจารย์ : นายรัชพล ไชยวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:51  อ่าน 1464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลังในรายวิชาคณิตศาสตร์ ค 21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริณา จ่าทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:19  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี สิงห์นุกูล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:18  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:16  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่เรียนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5 (อ30215)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัทธมน โพธิ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:15  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกรัตน์ พงษ์สมุทร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,09:14  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..