ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค.2558 - ปัจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล พาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556- 2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิสิทธ์ ใจเถิง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระศักดิ์ จันทุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว พงศาปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2549
ชื่อ-นามสกุล : นางสังข์ อัตตัญญู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิทยา บริบูรณ์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายแคล้ว ทศน์พงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ รักมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม พิมพะนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สนแจ้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิเรก รัตนธันญา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ตั้งใจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลวย กรุณามิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ศิวารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2509
ชื่อ-นามสกุล : นายพยม ชุณหเสวี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายเสียง ผดุงชีวิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียน ขำปัญญา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2499