กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวซารินา ขำมิน
ครู คศ.1 (คหกรรม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววาทินี ชูศิลป์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)

นายสรวีย์ ธัญจิราธนานันต์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)

นายอารักษ์ ทันใจชน
ครู คศ.1 (อิเล็กทรอนิกส์)

นายศรันดร์ คำเรืองฤทธิ์
ครู คศ.1 (อุตสาหกรรมศิลป์)

นางสาวอัญชลี มณีสร้อย
ครู คศ.1

นางสาวรมิดา นิลโคตร
ครู คศ.1 (การบัญชี)

นายศุภชัย ตนภู
ครู คศ.1 (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวสุภาภรณ์ ไชยมาตร
ครูผู้ช่วย