กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวซารินา ขำมิน
ครู คศ.1 (คหกรรม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสรวีย์ ธัญจิราธนานันต์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)

นางสาววาทินี ชูศิลป์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)

นายศรันดร์ คำเรืองฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี มณีสร้อย
ครู คศ.1

นางสาวรมิดา นิลโคตร
ครู คศ.1 (การบัญชี)

นายศุภชัย ตนภู
ครู คศ.1 (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภาภรณ์ ไชยมาตร
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรชัย กลัดจ่าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10