กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวซารินา ขำมิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสรวีย์ ธัญจิราธนานันต์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)

นางสาววาทินี ชูศิลป์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)

นายศุภชัย ตนภู
ครู คศ.1 (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภาภรณ์ ไชยมาตร
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรชัย กลัดจ่าย
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัสวี อ้นสนกราน
ครูผู้ช่วย