ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชัย ปรึกษา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายมโน คงสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชัยพร ยงแสง
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน
ครู คศ.1

นายสุนันท์ บุญเพชร
ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ หวนสุริยา
ครูผู้ช่วย

นายปราโมทย์ สันทาลุนัย
ครูผู้ช่วย

นายภัทร อัญชลีนุกุล
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ แก้วมุกดา
ครูผู้ช่วย

นายเกียรติภูมิ ภูมิเรศสุนทร
ครูผู้ช่วย

นายหิรัญพล ตังควณิชย์
ครูอัตราจ้าง

นายธัญญ์นิธิ ประสงค์กิจนิธี
ครูอัตราจ้าง