ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางละเอียด พรเอื้อไพโรจน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายวิชัย ปรึกษา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายมโน คงสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายต่อศักดิ์ ปลั่งกลาง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชัยพร ยงแสง
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน
ครู คศ.1

นายสุนันท์ บุญเพชร
ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ หวนสุริยา
ครูผู้ช่วย

นายปราโมทย์ สันทาลุนัย
ครูผู้ช่วย

นายภัทร อัญชลีนุกุล
ครูผู้ช่วย