กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมโน คงสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายชัยพร ยงแสง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสุนันท์ บุญเพชร
ครู คศ.1

นายพิทักษ์ หวนสุริยา
ครู คศ.1

นายปราโมทย์ สันทาลุนัย
ครู คศ.1

นายภัทร อัญชลีนุกุล
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ แก้วมุกดา
ครู คศ.1

นายยุทธชัย สรรพศรี
ครู คศ.1

นางสาววชิราภรณ์ อาศัยกลาง
ครู คศ.1

นายนิธิ บุญสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวสุพาณี ฟองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายธัญญ์นิธิ ประสงค์กิจนิธี
ครูอัตราจ้าง