กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ แก้วมุกดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมโน คงสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
อีเมล์ : nongpsm@hotmail.com

นายชัยพร ยงแสง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสุนันท์ บุญเพชร
ครู คศ.1

นายพิทักษ์ หวนสุริยา
ครู คศ.1

นายภัทร อัญชลีนุกุล
ครู คศ.1

นายยุทธชัย สรรพศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววชิราภรณ์ อาศัยกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายนิธิ บุญสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุพาณี ฟองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายธัญญ์นิธิ ประสงค์กิจนิธี
ครูอัตราจ้าง