ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
หลวงพรตพิทยพยัต (พรต เดชา)
คุณหญิงเลี่ยม บุนนาค
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)