ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางมาลินี มีพะเนาว์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพล ชนินพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอรไพลิน บางพระ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอนินทิกา คล้ายมงคล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี เสนจันทร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ(ช่วยราชการ)

นางสาวกนกรัตน์ พงษ์สมุทร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางวรรณา พวงสง่า
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณัฐกาญจน์ ศุภกรศักดา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ คำจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวประภาภรณ์ พรมศรี
ครู คศ.1

นางสาวมาริษา ปรัชชัยกูล
ครู คศ.1

นางสาวยูเนียร แสนวงษา
ครู คศ.1

น.ส.กฤษณา จันทรทรัพย์
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุกาญดา เพียกุนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนิดา โยลัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัสยา โทกุล
ครูผู้ช่วย

นายศักดิ์ชัย โชคบัณฑิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวกชพรรณ พันพอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน
ครูผู้ช่วย

น.ส.วาสณา แก้วโกมลมาลย์
ครูอัตราจ้าง

Mr. Wu Gu
ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน

Miss. Wei Juying
ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน