ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐกาญจน์ ศุภกรศักดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมาลินี มีพะเนาว์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพล ชนินพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกนกรัตน์ พงษ์สมุทร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางวรรณา พวงสง่า
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอนินทิกา คล้ายมงคล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางเพ็ญศรี เสนจันทร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนัทธมน อำลา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร
ครู คศ.1

นางสาวประภาภรณ์ พรมศรี
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ เเสงวรรณเทศ
ครู คศ.1

นางสาวมาริษา ปรัชชัยกูล
ครู คศ.1

น.ส.กฤษณา จันทรทรัพย์
ครู คศ.1

น.ส.สุกาญดา เพียกุนา
ครู คศ.1

นางสาวธนิดา โยลัย
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ เพชรทอง
ครู คศ.1

นางสาวกชพรรณ พันพอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัสยา โทกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน
ครูผู้ช่วย

นายศุภฤกษ์ เชื้อมั่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยวรรณ คชอาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภัสรา ช่างสลัก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณี สิทธิเดช
ครูผู้ช่วย