กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกรัตน์ พงษ์สมุทร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพล ชนินพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอนินทิกา คล้ายมงคล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณัฐกาญจน์ ศุภกรศักดา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนัทธมน โพธิ์ใหญ่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวประภาภรณ์ พรมศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ เเสงวรรณเทศ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวมาริษา ปรัชชัยกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวสุกาญดา เพียกุนา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ เพชรทอง
ครู คศ.1

นางสาวกชพรรณ พันพอน
ครู คศ.1

นางสาวมัสยา โทกุล
ครู คศ.1

นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ เชื้อมั่น
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ คชอาจ
ครู คศ.1

นางสาวศุภิสรา ช่างสลัก
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณี สิทธิเดช
ครู คศ.1

นางสาวปรียาพร รังษา
ครูผู้ช่วย