กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกรัตน์ พงษ์สมุทร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพล ชนินพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
อีเมล์ : nat_130@hotmail.com

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอนินทิกา คล้ายมงคล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณัฐกาญจน์ ศุภกรศักดา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนัทธมน โพธิ์ใหญ่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
อีเมล์ : Nattamon@prot.ac.th

นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวประภาภรณ์ พรมศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
อีเมล์ : pd108@prot.ac.th

นางสาวกนกวรรณ เเสงวรรณเทศ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวมาริษา ปรัชชัยกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวสุดานันท์ เพียกุนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/11
อีเมล์ : pd115@prot.ac.th

นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
อีเมล์ : supatra.eng@prot.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ เพชรทอง
ครู คศ.1

นางสาวกชพรรณ พันพอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
อีเมล์ : pd119@prot.ac.th

นางสาวมัสยา โทกุล
ครู คศ.1
อีเมล์ : Matsaya.th@prot.ac.th

นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ เชื้อมั่น
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ คชอาจ
ครู คศ.1

นางสาวศุภิสรา ช่างสลัก
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณี สิทธิเดช
ครู คศ.1

นายทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวปรียาพร โพธิ์ศรีขาม
ครู คศ.1

นางสาวมยุรี อินทร์จำนงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4