ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมาลีนี แสงสุข
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเคน จันทร์วงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ คงอยู่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลวรรณ จิตต์ปราณีชัย
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกรรณิการ์ มานะสุบิน
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสมพักตร์ ทองพันชั่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสุรัตน์ มานะสุบิน
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายประสันตา โสมอินทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายวิวรรธน์ อึ๊งพิมชยกุล
ครู คศ.1

นางสาวณัฐณพิน พรมศักดิ์
ครู คศ.1

นางวิชุดา สุขสมรส
ครู คศ.1

นางสาวหวานใจ ประโยธิน
ครู คศ.1

นายธนพจน์ ธงศิลา
ครู คศ.1

นายปิยนันท์ สุขสมรส
ครู คศ.1

นางสาวนริสตา โถชัยคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดุจเดือน ศักดิ์วงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชิตพรณ์ พัฒนีชัยณ์
ครูผู้ช่วย

นายพิพัฒน์ ภู่ถาวร
ครูผู้ช่วย

นางฐิติชญา สุขสมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายกฤติน ช้างทองคำ
ครูอัตราจ้าง