กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิวรรธน์ อึ๊งพิมชยกุล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเคน จันทร์วงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ คงอยู่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางมาลีนี แสงสุข
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณัฐณพิน พรมศักดิ์
ครู คศ.1

นางวิชุดา สุขสมรส
ครู คศ.1

นายปิยะนันท์ สุขสมรส
ครู คศ.1

นางสาวนริสตา โถชัยคำ
ครู คศ.1

นางสาววิชิตพรณ์ พัฒนีชัยณ์
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ ภู่ถาวร
ครู คศ.1

นายชาตรี ไชยรัตน์
ครู คศ.1

นายชัยวัฒน์ สมสุข
ครู คศ.1

นายกฤติน ช้างทองคำ
ครูอัตราจ้าง