กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ สมสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิวรรธน์ อึ๊งพิมชยกุล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเคน จันทร์วงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ คงอยู่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางมาลีนี แสงสุข
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณัฐณพิน พรมศักดิ์
ครู คศ.1

นางวิชุดา สุขสมรส
ครู คศ.1

นายปิยะนันท์ สุขสมรส
ครู คศ.1

นายนุกูล แสงวรรณเทศ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนริสตา โถชัยคำ
ครู คศ.1

นางสาววิชิตพรณ์ พัฒนีชัยณ์
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ ภู่ถาวร
ครู คศ.1

นายชาตรี ไชยรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวกฤษมล เปลื้องภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นายกฤติน ช้างทองคำ
ครูอัตราจ้าง