กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง
ครู (ชีววิทยา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางชฎาพร ธานีรัตน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ชีววิทยา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
อีเมล์ : chadaporn.tha@prot.ac.th

นางสาวบังอร ชำนาญเวช
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

นายนิวัตร ชูโชติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

นายสุทน ดอนไพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายสว่าง พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวณัฐรินทร์ เพ่งผล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ(ชีววิทยา)

นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (เคมี)

นางฐาปนี จรโคกกรวด
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นางสาวพรรณี บุญพิทักษ์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0882172575
อีเมล์ : pannee@prot.ac.th

นายสุดสาคร หมายชม
ครู คศ.1 (เคมี)

นายอนุชา เผ่าพหล
ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)

นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ครู คศ.1 (คอมพิวเตอร์)

นายรัชพล ไชยวงค์
ครู คศ.1 (คอมพิวเตอร์)

นายธนัชชา สายนภา
ครู คศ.1 (เคมี)

นางสาวภัทรภรณ์ เตชะวิจิตร
ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาววันทนีย์ เสียงประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : kruwantanee.st@prot.ac.th

นางสาวตรีรัตน์ วรรณมณฑา
ครู คศ.1 (ชีววิทยา)

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)

นางสาววิชญาภา โพธิ์นวม
ครู คศ.1 (คอมพิวเตอร์)

น.ส.ชญาภา ดวงมาลัย
ครู คศ.1 (เคมี)

นายธนาวุฒิ อดิษะ
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายพัชรพล วงศ์ชูวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0843009783
อีเมล์ : patcharapon_ty@hotmail.com

นายอานนท์ ธัญญานนท์
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)

นางสาวสมฤดี พูนผล
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาววรรณฉัตร วุฒิเอก
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)