กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภัทรธร นาคะโยคี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ฟิสิกส์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางชฎาพร ธานีรัตน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ชีววิทยา)

นางปัจฉิมา อินทะโชติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ชีววิทยา)

นายสุทน ดอนไพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายสว่าง พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวณัฐรินทร์ กวางอิน
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ(ชีววิทยา)

นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (เคมี)

นางสาวพรรณี บุญพิทักษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ชีววิทยา)

นายสุดสาคร หมายชม
ครู คศ.1 (เคมี)

นายอนุชา เผ่าพหล
ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)

นายธนัชชา สายนภา
ครู คศ.1 (เคมี)

นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง
ครู คศ.1 (ชีววิทยา)

นางสาวภัทรภรณ์ เตชะวิจิตร
ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)

นางสาววันทนีย์ เสียงประเสริฐ
ครู คศ.1 (วาริชศาสตร์)

นางสาวตรีรัตน์ วรรณมณฑา
ครู คศ.1 (ชีววิทยา)

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)

นายธนาวุฒิ อดิษะ
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)