ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเรวัตร อุทัยธรรมรัตน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ฟิสิกส์)

นางสาวอภิชา แก้วจินดา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ชีววิทยา)

นางชฎาพร ธานีรัตน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายสว่าง พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายวันชัย มาชูตระกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(เคมี)

นายสุทน ดอนไพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายประเสริฐ มั่นจิต
ครู คศ.1(ฟิสิกส์)

นางสาวณัฐรินทร์ กวางอิน
ครู คศ.1(ชีววิทยา)

นายไพรัช แรงจบ
ครู คศ.1(ชีววิทยา)

นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ
ครู ค.ศ.1 (เคมี)

นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์
ครู ค.ศ.1 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายภัทรธร นาคะโยคี
ครู ค.ศ.1 (ฟิสิกส์)

นายสุดสาคร หมายชม
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

น.ส.พิชญานิน วาสะศิริ
ครูผู้ช่วย

น.ส.กุลชญา พิบูลย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมลฤดี มณฑล
ครูผ้เช้่วย (ฟิสิกส์)

นายอนุชา เผ่าพหล
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)