กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(นาฏศิลป์)

นางสาวเภาพิไล ปัณฑรสูตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ศิลปะ)

นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์
ครู คศ.1 (ดนตรีสากล)

นางสาววราทิพย์ ศรีอ่ำอ่วม
ครู คศ.1 (นาฏศิลป์)