ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(นาฏศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเภาพิไล ปัณฑรสูตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการการ (ศิลปะ)

นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
ครู คศ.1 (ดนตรีไทย)

นายอนุพันธุ์ ปานนิ่ม
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)

นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

นายมหิธร ธิติปวัฒน์
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

นางสาววราทิพย์ ศรีอํ่าอ่วม
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)

นางสาวชญาภา รัตนะเควิล
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)

นางสาวจันทรรัตน์ เตชะรุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)