กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(นาฏศิลป์)

นางสาวเภาพิไล ปัณฑรสูตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ศิลปะ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
อีเมล์ : paopi1963@prot.ac.th

นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์
ครู ชำนาญการ (ดนตรีสากล)

นางสาววราทิพย์ ศรีอ่ำอ่วม
ครูชำนาญการ

นางสาวอรุณรัตน์ แจ้งแสง
ครูชำนาญการ

นายชูสกุล ซื่อแท้
ครู

นายพรพล ศีลประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
อีเมล์ : pornphol.sil@gmail.com