ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(นาฏศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเภาพิไล ปัณฑรสูตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ศิลปะ)

นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
ครู คศ.1 (ดนตรีไทย)

นายอนุพันธุ์ ปานนิ่ม
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)

นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

จ.ส.ต. มหิธร ธิติปวัฒน์
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

นางสาววราทิพย์ ศรีอ่ำอ่วม
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)

นางสาวจันทรรัตน์ เตชะรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)