กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(นาฏศิลป์)

นางสาวเภาพิไล ปัณฑรสูตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ศิลปะ)

นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์
ครู คศ.1 (ดนตรีสากล)

นางสาววราทิพย์ ศรีอ่ำอ่วม
ครู คศ.1 (นาฏศิลป์)

นางสาวจันทรรัตน์ เตชะรุ่งโรจน์
ครู คศ.1