กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปนัดดา หวังพิทักษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสายฝน วันทา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนารีรัตน์ ชีรานนท์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุภาพร พลอาจ
ครู คศ.1

นายอาคม สว่างศรี
ครู คศ.1

นางสาววีร์วงศ์ วุฒิสกุลวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวนาตยา วังชัง
ครู คศ.1

นางสาวศุภรดา รักเกียรติเผ่า
พนักงานราชการ