กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปนัดดา หวังพิทักษ์
ครู คศ.3

นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสายฝน วันทา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนารีรัตน์ ชีรานนท์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายอาคม สว่างศรี
ครู คศ.1

นางสาววีร์วงศ์ วุฒิสกุลวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวนาตยา วังชัง
ครู คศ.1

นายธวัชชัย นำผล
ครูผู้ช่วย

นายปัญญา ภารการ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0633436786
อีเมล์ : thai13@prot.ac.th