ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญ
ครู คศ.1

นายวสันต์ พัฒทวี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา หวังพิทักษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสายฝน วันทา
ครู คศ.1

นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย
ครู คศ.1

นางสุทธิวรรณ จิ๋วสุข
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร พลอาจ
ครูผู้ช่วย

นายอาคม สว่างศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาววีร์วงศ์ วุฒิสกุลวงศ์
ครูผู้ช่วย