ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดร.นันทพร แสงอุไร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวสันต์ พัฒทวี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา หวังพิทักษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสายฝน วันทา
ครู คศ.1

นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย
ครู คศ.1

น.ส.จุไรรัตน์ นาคเทวัญ
ครู คศ.1

นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ
ครู คศ.1

นางสุทธิวรรณ จิ๋วสุข
ครูผู้ช่วย

นายวัลภัทร ศรีคำชน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร พลอาจ
ครูผู้ช่วย

นายอดิศร สุขบรรเทิง
ครูผู้ช่วย

นายธีระศักดิ์ พรมโคต
ครูอัตราจ้าง