ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวสันต์ พัฒทวี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา หวังพิทักษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสายฝน วันทา
ครู คศ.1

นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย
ครู คศ.1

นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ
ครู คศ.1

นางสุทธิวรรณ จิ๋วสุข
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร พลอาจ
ครูผู้ช่วย

นายอาคม สว่างศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาววีร์วงศ์ วุฒิสกุลวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายสิทธินนท์ บุญสวยขวัญ
ครูผู้ช่วย