ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ดร.นันทพร แสงอุไร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ พัฒทวี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา หวังพิทักษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสายฝน วันทา
ครู คศ.1

นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย
ครู คศ.1

นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ
ครู คศ.1

นางสุทธิวรรณ จิ๋วสุข
ครูผู้ช่วย

นายวัลภัทร ศรีคำชน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร พลอาจ
ครูผู้ช่วย

นายอาคม สว่างศรี
ครูผู้ช่วย