กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริณา จ่าทอง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศจินันท์ ตาตะนันทน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายศรัณย์ จันทร์ศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายทรงกรฎ ดีที่สุด
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวมลฤดี สิงห์นุกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเอกรินทร์ นิรันดร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ หลักบุญ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสุดสาคร เหิรเมฆ
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร แสนศิริ
ครู คศ.1

นางสาวพรรณทิพย์ ผลเกิด
ครู คศ.1

นายวชิระวิทย์ นาเมืองรักษ์
ครู คศ.1

นายภวภัค จินนุกูล
ครู คศ.1

นางสาวยุภาพร อินทรีวอน
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ใจมนต์
ครู คศ.1

นายธวัชชัย พาลาศรี
ครู คศ.1

นางสาวพัทธนันท์ สวัสดิ์วุฒิพงษ์
ครู คศ.1