ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางสาววารุณี คันธจันทร์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดาวันทน์ สิทธิมนต์ชัย
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางศจินันทร์ ตามตะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ(ช่วยราชการ)

นายเรขา ปานทอง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายทรงกรฎ ดีที่สุด
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

น.ส.มลฤดี สิงห์นุกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณัฎฐาภรณ์ มหาพรม
ครู คศ.1

นายศรัณย์ จันทร์ศรี
ครู คศ.1

นายเอกรินทร์ นิรันดร์
ครู คศ.1

น.ส.ศิริณา จ่าทอง
ครู คศ.1

น.ส.สุภาวรรณ พงษ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

น.ส.ภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

น.ส.เบญจมาศ หลักบุญ
ครูผู้ช่วย

นายสุดสาคร เหิรเมฆ
ครูผู้ช่วย

น.ส.จินตนา กุจพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมุกดาวรรณ คงฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

ประภัสสร แสนสิริ
ครูผู้ช่วย