ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรัณย์ จันทร์ศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศจินันท์ ตาตะนันทน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายทรงกรฎ ดีที่สุด
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวมลฤดี สิงห์นุกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณัฎฐาภรณ์ มหาพรม
ครู คศ.1

นายเอกรินทร์ นิรันดร์
ครู คศ.1

นางสาวศิริณา จ่าทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวรรณ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจมาศ หลักบุญ
ครู คศ.1

นายสุดสาคร เหิรเมฆ
ครู คศ.1

นางสาวมุกดาวรรณ คงฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร แสนศิริ
ครู คศ.1

นางสาวพรรณทิพย์ ผลเกิด
ครูผู้ช่วย

นายวัชระวิทย์ นาเมืองรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายภวภัค จินนุกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุภาพร อินทรีวอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา ใจมนต์
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย พาลาศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัทธนันท์ สวัสดิ์วุฒิพงษ์
ครูผู้ช่วย