ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 อาคารเจ้าคุณทหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 อาคารหลวงพรตพิทยพยัต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 อาคารท่านเลี่ยม บุนนาค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 อาคาร 48ปี พรตพิทยพยัต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6 อาคาร 60 ปี พรตพิทยพยัต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนพรตพิทยพยัต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..