ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียน 
แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
อาคารเรียน 
แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
อาคารเรียน 
แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
อาคารเรียน 
แบบ 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540
บ้านพักครู 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510
บ้านพักครู 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515
บ้านพักครู 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
บ้านพักครู 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
บ้านพักครู 
แบบ พิเศษ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
บ้านพักนักเรียน 
แบบ สปช.304/28
สร้างเมื่อ พ.ศ.
ส้วม 
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510
ส้วม 
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518
ส้วม 
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
ห้องสมุด 
แบบ หอสมุด
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
รั้ว 
แบบ รั้วคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
รั้ว 
แบบ รั้วคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
รั้ว 
แบบ รั้วคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
รั้ว 
แบบ รั้วคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
ถังเก็บน้ำ 
แบบ แท้งค์น้ำ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540