สนับสนุนการสอน

นางสาวสิรินาถ ธงศิลา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสนับสนุนการสอน

นางสาวธัณยพัศน์ โคตรสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวแววดาว มะหามิตร
ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)

นางสุวภัทร วงศ์พิพันธ์
ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)

นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่น
ครู คศ.1 (เทคโนโลยีฯ)

นางวจีนุช เพชรอาวุธ
ครู คศ.1 (บรรณารักษ์)

นายมนตรี ฉิมเจริญ
ครูผู้ช่วย (แนะแนว)