สนับสนุนการสอน

นางสาวสิรินาถ ธงศิลา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสนับสนุนการสอน

นางสาวธัณยพัศน์ โคตรสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวแววดาว มะหามิตร
ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)

นางสุวภัทร วงศ์พิพันธ์
ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)

นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่น
ครู คศ.1 (เทคโนโลยีฯ)
อีเมล์ : benjamas_ch@prot.ac.th

นางวจีนุช เพชรอาวุธ
ครู คศ.1 (บรรณารักษ์)

นายมนตรี ฉิมเจริญ
ครูผู้ช่วย (แนะแนว)