ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

นางสาวสิรินาถ ธงศิลา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้าสนับสนุนการสอน

นางสาวธัณยพัศน์ โครตสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวแววดาว มะหามิตร
ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)

นางสุวภัทร วงศ์พิพันธ์
ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)

นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่น
ครู คศ.1 (เทคโนโลยีฯ)

นางวจีนุช เพชรอาวุธ
ครู คศ.1 (บรรณารักษ์)