สนับสนุนการสอน

นางสาวสิรินาถ ธงศิลา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้าสนับสนุนการสอน

นางสาวธัณยพัศน์ โครตสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวแววดาว มะหามิตร
ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)

นางสุวภัทร วงศ์พิพันธ์
ครู คศ.1 (โสตทัศนศึกษา)

นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่น
ครู คศ.1 (เทคโนโลยีฯ)

นางวจีนุช เพชรอาวุธ
ครู คศ.1 (บรรณารักษ์)