ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา