คณะผู้บริหาร

นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมล์ : piyapong@prot.ac.th

นางพัชรินทร์ เหมะธุลิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพลพีระ วงศ์พรประทีป
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา