ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล

.

นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ

นายณัฐพล ชนินพร
รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณ

.

นายประเสริฐ มั่นจิต
รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารทั่วไป