คณะผู้บริหาร

นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประเสริฐ มั่นจิต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป