ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    กรกฏาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2 3 45 6 7 8
91011 12 131415
16 17 18 19 202122
23 24 2526 27 28 29
30 31      
ปฏิทินกิจกรรม
03 ก.ค. 60 ถึง
ประกาศผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60
จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (สอบนอกตาราง)
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
07 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซำ้ 2/2560
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
27 ก.ค. 60 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำเสนอผลงานระดับชาติ/ วันหยุดราชการ
29 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยรับโล่ห์สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการสอนภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง
ส่งร่องรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%)
01 ส.ค. 60 ถึง
วันสถาปนาโรงเรียน
02 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60
กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ
03 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
03 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
06 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมละครฝรั่งเศส
07 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60
กิจกรรมละครฝรั่งเศส
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60
สัปดาห์คณิตศาสตร์
08 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันอาเซียนครบ 50 ปี
11 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 60 ถึง
นิทรรศการศิลปะ
24 ส.ค. 60 ถึง
ส่งผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 2/2560
24 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมค่ายคลินิกคณิตศาสตร์
29 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมปิดประชุมกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2560
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60
กิจกรรมกีฬาภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว/เจ้าหน้าที่/พนักงาน

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

นางกาญจนา จิธานนท์
ลูกจ้างประจำ -พนักงานพิมพ์ดี 1

นางสีตลา บัวงาม (พ.พ.1)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานพิมพ์ดี1

นายอนันต์ สีชมภู(ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -ช่าง2

นายยงยุทธ พัสกุล (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายสมชาย ศรีสำราญ (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายเชาวลิต พรมสุข (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายศักดิ์สิทธิ์ สีชมภู (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายวิชัย ตั้งดำรงรัตน์ (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายวิมล สีชมภู (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายทวีศักดิ์ ทวีกาญจน์(ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายสิทธิชัย คำประสิทธิ์(พขร.)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานขับรถ

น.ส.ศิริรัตน์ กลัดปิ่น
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานการเงิน

น.ส.ณชาภัช คำทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสดุ

น.ส.สุกัญญา สโมสร
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ

น.ส.นิรัชดา บุญช่วย
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานการเงิน

น.ส.อาภรณ์ วงษ์สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานบัญชี

น.ส. นุชนาฎ โมราวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.ชนัฎฎา ริมเถื่อน
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสุด

นางฐานิตา ระย้า
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ (ทะเบียน)

น.ส. วาสนา มะรังษี
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานห้องพยาบาล

นายเชษฐชัย สุนทรวาทิน
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานโสตทัศศึกษา

น.ส.อัญชัญ (กก.นร)
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานกิจการนักเรียน

นางปุณณภา พูลทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายพิรุณ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอำไพ มาคุ้ม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุภารัตน์ สุพัฒธนากร
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสำราญ ลิ้มทอง
(ยาม)

นางนัดดา ศรีประดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุวรรณนี พาชีชีพ(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

น.ส.สุรินทร์ ทองแสง(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุณีย์ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางชญานิศ โหมดศรี (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายอนันต์ แก้วภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุทัศน์ พาชีชีพ (คนขับรถ)
(คนขับรถ)

นายสมโภชน์ ฝาเพี้ยม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางจำรัส คงถาวร (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอนงค์นาถ คำหอมกุล (โรเนียว)
(โรเนียว)

นางสาวกัญญา มั่นทรัพย์
(งานบุคคล)

นายบรรลุ พิมพ์ใจงาม(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุภาพร แก้วเกิด (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายจงกล ปัจชา (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุริยา ชาวบางมอญ (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน