ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


โรงเรียนพรตพิทยพยัต

นางกาญจนา จิธานนท์
ลูกจ้างประจำ -พนักงานพิมพ์ดี 1

นางสีตลา บัวงาม (พ.พ.1)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานพิมพ์ดี1

นายอนันต์ สีชมภู(ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -ช่าง2

นายยงยุทธ พัสกุล (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายสมชาย ศรีสำราญ (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายเชาวลิต พรมสุข (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายศักดิ์สิทธิ์ สีชมภู (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายวิชัย ตั้งดำรงรัตน์ (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายวิมล สีชมภู (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายทวีศักดิ์ ทวีกาญจน์(ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายสิทธิชัย คำประสิทธิ์(พขร.)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานขับรถ

น.ส.ศิริรัตน์ กลัดปิ่น
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานการเงิน

น.ส.ณชาภัช คำทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสดุ

น.ส.สุกัญญา สโมสร
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ

น.ส.นิรัชดา บุญช่วย
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานการเงิน

น.ส.อาภรณ์ วงษ์สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานบัญชี

น.ส. นุชนาฎ โมราวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.ชนัฎฎา ริมเถื่อน
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสุด

นางฐานิตา ระย้า
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ (ทะเบียน)

น.ส. วาสนา มะรังษี
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานห้องพยาบาล

นายเชษฐชัย สุนทรวาทิน
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานโสตทัศศึกษา

น.ส.อัญชัญ (กก.นร)
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานกิจการนักเรียน

นางปุณณภา พูลทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายพิรุณ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอำไพ มาคุ้ม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุภารัตน์ สุพัฒธนากร
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสำราญ ลิ้มทอง
(ยาม)

นางนัดดา ศรีประดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุวรรณนี พาชีชีพ(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

น.ส.สุรินทร์ ทองแสง(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุณีย์ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางชญานิศ โหมดศรี (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายอนันต์ แก้วภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุทัศน์ พาชีชีพ (คนขับรถ)
(คนขับรถ)

นายสมโภชน์ ฝาเพี้ยม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางจำรัส คงถาวร (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอนงค์นาถ คำหอมกุล (โรเนียว)
(โรเนียว)

นางสาวกัญญา มั่นทรัพย์
(งานบุคคล)

นายบรรลุ พิมพ์ใจงาม(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุภาพร แก้วเกิด (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายจงกล ปัจชา (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุริยา ชาวบางมอญ (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน