ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว/เจ้าหน้าที่/พนักงาน

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

นางสีตลา บัวงาม (พ.พ.1)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานพิมพ์ดี1

นายยงยุทธ พัสกุล (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายเชาวลิต พรมสุข (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายศักดิ์สิทธิ์ สีชมภู (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายวิชัย ตั้งดำรงรัตน์ (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายวิมล สีชมภู (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายทวีศักดิ์ ทวีกาญจน์(ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายสิทธิชัย คำประสิทธิ์(พขร.)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานขับรถ

น.ส.ณชาภัช คำทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสดุ

น.ส.สุกัญญา สโมสร
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ

น.ส.นิรัชดา บุญช่วย
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานการเงิน

น.ส.อาภรณ์ วงษ์สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานบัญชี

นางฐานิตา ระย้า
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ (ทะเบียน)

นางปุณณภา พูลทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายพิรุณ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอำไพ มาคุ้ม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุภารัตน์ สุพัฒธนากร
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางนัดดา ศรีประดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุวรรณนี พาชีชีพ(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

น.ส.สุรินทร์ ทองแสง(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุณีย์ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายอนันต์ แก้วภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุทัศน์ พาชีชีพ (คนขับรถ)
(คนขับรถ)

นายสมโภชน์ ฝาเพี้ยม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางจำรัส คงถาวร (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอนงค์นาถ คำหอมกุล (โรเนียว)
(โรเนียว)

นายจงกล ปัจชา (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสาวณัฏฐกานต์ ฤทธิรณ
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักผู้อำนวยการ

นางสาวจุฑามาศ วัฒนานุสรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานเรือนพยาบาล

นางสาวแก้วตา ศรีประดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายณัฐปภัสร์ โฮมภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายแหล่ง กันทะวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว-ยาม

นางสาวธนิชา ภุมรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักผู้อำนวยการ

นางสาวปิยวรรณ คชอาจ
ลูกจ้างชั่วคราว-งานบุคคล

นายประเสริฐ ใจดี
ลูกจ้างชั่วคราว-ยาม