ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว/เจ้าหน้าที่/พนักงาน

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

นางกาญจนา จิธานนท์
ลูกจ้างประจำ -พนักงานพิมพ์ดี 1

นางสีตลา บัวงาม (พ.พ.1)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานพิมพ์ดี1

นายอนันต์ สีชมภู(ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -ช่าง2

นายยงยุทธ พัสกุล (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายสมชาย ศรีสำราญ (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายเชาวลิต พรมสุข (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายศักดิ์สิทธิ์ สีชมภู (ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายวิชัย ตั้งดำรงรัตน์ (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายวิมล สีชมภู (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายทวีศักดิ์ ทวีกาญจน์(ช่าง2)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง2)

นายสิทธิชัย คำประสิทธิ์(พขร.)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานขับรถ

น.ส.ศิริรัตน์ กลัดปิ่น
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานการเงิน

น.ส.ณชาภัช คำทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสดุ

น.ส.สุกัญญา สโมสร
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ

น.ส.นิรัชดา บุญช่วย
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานการเงิน

น.ส.อาภรณ์ วงษ์สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานบัญชี

น.ส. นุชนาฎ โมราวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.ชนัฎฎา ริมเถื่อน
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสุด

นางฐานิตา ระย้า
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ (ทะเบียน)

น.ส. วาสนา มะรังษี
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานห้องพยาบาล

นายเชษฐชัย สุนทรวาทิน
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานโสตทัศศึกษา

น.ส.อัญชัญ (กก.นร)
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานกิจการนักเรียน

นางปุณณภา พูลทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายพิรุณ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอำไพ มาคุ้ม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุภารัตน์ สุพัฒธนากร
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสำราญ ลิ้มทอง
(ยาม)

นางนัดดา ศรีประดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุวรรณนี พาชีชีพ(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

น.ส.สุรินทร์ ทองแสง(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุณีย์ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางชญานิศ โหมดศรี (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายอนันต์ แก้วภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุทัศน์ พาชีชีพ (คนขับรถ)
(คนขับรถ)

นายสมโภชน์ ฝาเพี้ยม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางจำรัส คงถาวร (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอนงค์นาถ คำหอมกุล (โรเนียว)
(โรเนียว)

นางสาวกัญญา มั่นทรัพย์
(งานบุคคล)

นายบรรลุ พิมพ์ใจงาม(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุภาพร แก้วเกิด (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายจงกล ปัจชา (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุริยา ชาวบางมอญ (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน