ลูกจ้างประจำ/บุคลากร

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

นางสีตลา บัวงาม (พ.พ.1)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานพิมพ์ดี1

นายวิชัย ตั้งดำรงรัตน์ (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายวิมล สีชมภู (ช่าง3)
ลูกจ้างประจำ -(ช่าง3)

นายสิทธิชัย คำประสิทธิ์(พขร.)
ลูกจ้างประจำ -พนักงานขับรถ

น.ส.ณชาภัช คำทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสดุ

นางปุณณภา พูลทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายพิรุณ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอำไพ มาคุ้ม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสุภารัตน์ สุพัฒธนากร
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางนัดดา ศรีประดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุวรรณนี พาชีชีพ(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

น.ส.สุรินทร์ ทองแสง(คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสุณีย์ สีชมภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายอนันต์ แก้วภู (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายสมโภชน์ ฝาเพี้ยม (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางจำรัส คงถาวร (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางอนงค์นาถ คำหอมกุล (โรเนียว)
(โรเนียว)

นายจงกล ปัจชา (คนงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสาวจุฑามาศ วัฒนานุสรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานเรือนพยาบาล

นางสาวแก้วตา ศรีประดิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นายณัฐปภัสร์ โฮมภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว-คนงาน

นางสาวธนิชา ภุมรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักผู้อำนวยการ

นายประเสริฐ ใจดี
ลูกจ้างชั่วคราว-ยาม