ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว/เจ้าหน้าที่/พนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณชาภัช คำทรัพย์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล