วารสารโรงเรียน
วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2554

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2554

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2553

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2553

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ฉบับครบรอบ 60 ปี

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ฉบับครบรอบ 60 ปี

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 2552

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 2552

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2551

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2551

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 ปี 2545-2546

วารสารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 ปี 2545-2546