ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : บังอร ชำนาญเวช
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 รายงานการพัฒนาบทเรียน