ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายพันทูร บุญยัง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:41  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:41  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายสรวีย์ ธัญจิราธนานันต์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,15:41  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี เลิศลํ้า
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,15:14  อ่าน 1268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (5 บท)
ชื่ออาจารย์ : นายนิวัตร ชูโชติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2558,19:35  อ่าน 797 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่ออาจารย์ : นายพันทูร บุญยัง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2558,19:34  อ่าน 342 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิขาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบังอร ชำนาญเวช
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2558,19:34  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2558,19:32  อ่าน 529 ครั้ง
รายละเอียด..