ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65
ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบกรณีพิเศษ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
ประกาศแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคและตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม)
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิประกันของโรงเรียนเข้ารับการรักษาได้
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
ประกาศ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงของโรงเรียนพรตพิทยพยัต
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ประกาศการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
แนวปฏิบัติของนักเรียนในระหว่างเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนฯ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศ สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศฉบับที่ 3 เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียน ON-SITE
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64