ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อโครงงาน www.ProtSocialHub.com ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุทธพล ทับลา รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์
รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงงาน www.ProtSocialHub.com
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ง33102
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1.โชติมนัส เปรมแสง เลขที่ 1 ชั้น 6/2
2.ธนดล แสงสะอาด เลขที่ 2 ชั้น 6/21
3.ธพีรภัทร สิทธิมนต์ชัย เลขที่ 3 ชั้น 6/2.
4.พิพัฒน์ ตรีบดินทร์ เลขที่ 14 ชั้น 6/2
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุทธพล ทับลา
ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
1.โรงเรียนพรตขาดการติดต่อสือสารที่เป็นชุมชนของโรงเรียนพรตอย่างแท้จริง
2.โรงเรียนพรตขาดข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อและประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต
2.เพื่อให้โรงเรียนพรตมีข้อแหล่งข้อมูลเอาไว้อ้างอิง
3. หลักการและทฤษฎี

โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2559,04:46   อ่าน 1100 ครั้ง