ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สุรารักษ์ มานะประสพสุข
ตำแหน่ง : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล