ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว/เจ้าหน้าที่/พนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุกัญญา สโมสร
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล