ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 88 ครั้ง )
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 49 ครั้ง )
จับฉลากนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 43 ครั้ง )
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 35 ครั้ง )
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 37 ครั้ง )
รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
( จำนวน 12 รูป / ดู 36 ครั้ง )
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 37 ครั้ง )
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 32 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง )
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง )
สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
( จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง )
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง )