ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รางวัลเกียรติยศแผนการเรียนฝรั่งเศส โรงเรียนพรตพิทยพยัต
รางวัลเกียรติยศแผนการเรียนฝรั่งเศส โรงเรียนพรตพิทยพยัต
รายละเอียดผลงาน

ปีการศึกษา ๒๕๔๐

 ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ Coupe du Monde ) กิจกรรมประจำปี ๒๕๔๐ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

        ปีการศึกษา ๒๕๔๑

๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่  ( เพลง Champs élysée ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนบางกะปิ

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ ภาษาฝรั่งเศส

(นางสาวทัศนีย์ รอดเสียงล้ำ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ ๕ ณ โรงเรียนบางกะปิ

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ ภาษาฝรั่งเศส  (นางสาวสุรวดี  เยนา ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนบางกะปิ

๕. รางวัลชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ A l’heure du français )      กิจกรรมประจำปี ๒๕๔๑ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  ณ   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๒ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Au revoir ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๑ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

        ปีการศึกษา ๒๕๔๒

๗. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Au revoir ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ ๕

ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )

๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง Mademoiselle  chante la blue โดย นางสาวรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาษาฝรั่งเศส ( โดยนางสาวคนึงนิจ  อยู่เย็น และนางสาววิไล คงสวัสดิ์ ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )

๑๐. รางวัลชมเชย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ La France l’an ๒๐๐๐ )กิจกรรมประจำปี๒๕๔๒ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

        ปีการศึกษา ๒๕๔๓

๑๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่( เพลง L’hymme à l’amour ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๒

๑๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๒ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง Il me dit je suis belle โดยนางสาววีณา บินกาซัน ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๒

๑๓. รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนศัพท์จากภาพภาษาฝรั่งเศส ( โดยนางสาวทิฑัมพร  ชินภพเอกวิน และนางสาวสุกัญญา เหลืองอิงคสุต ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

๑๔. รางวัลชมเชย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ Franco – Fête en Thaïlande ) กิจกรรม   ประจำปี๒๕๔๓ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๑๕. รางวัลที่ ๑ การท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส โดยนางสาวพนาทอง คงอยู่ กิจกรรมประจำปี๒๕๔๓ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

 

                ปีการศึกษา ๒๕๔๔

๑๖. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง S’il suffisait d’aimer  โดยนางสาวหรรษา ต้นทอง) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๑๗. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันร้องภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Vivre pour le meilleur ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๑๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (โดยนางสาวพนาทอง คงอยู่ ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๑๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Vivre pour le meilleur) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๔ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

 

                 ปีการศึกษา ๒๕๔๕

๒๐. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวีดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส (โดยนางสาวหรรษา ต้นทองและนางสาวฑิฆัมพร ชินภพเอกวิน) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบางกะปิ

๒๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (โดยนายคงวิทย์ สุวรรณแสน) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนบางกะปิ

๒๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Les beaux, les laids) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนบางกะปิ

๒๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันร้องภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง J’ai peur  โดยนายพิมาน พัฒนาพงษ์ชัย) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ ๕ ณ โรงเรียนบางกะปิ

๒๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาษาฝรั่งเศส  โดยนายประสิทธิ์ชัย สำเภาทองและ นายสุรพงศ์ ศิริพงศ์ติกานนท์) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบางกะปิ

 

๒๕. รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Les beaux, les laids) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๕ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

๒๖. รางวัลชมเชย การแข่งขันแต่งบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ( โดยนางสาววรรณิสา ชาวโพธิ์ นางสาวสุกัญญา เหลืองอิงคสุต นางสาวนฤมล ล้ำเลิศสัพพัญญู นางสาวพรรณนิภา ชมมิ และนางสาวจตุพร อภัยสุวรรณ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๕ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๒๗. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการใช้ภาษาฝรั่งเศส (โดยนายประสิทธิ์ชัย สำเภาทองและนางสาวฑิฆัมพร  ชินภพเอกวิน) งานสุรศักดิ์นิทรรศ ๔๕ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

 

                 ปีการศึกษา ๒๕๔๖

๒๘. รางวัลที่ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง L’attaque de Notre Dame ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๒๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง Danse mon Esmeralda ) โดยนายเจษฏา อ่ำบุญชู )กิจกรรมประจำปี๒๕๔๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๓๐. รางวัลชมเชย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ La France multicolor) กิจกรรม   ประจำปี๒๕๔๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

 

                 ปีการศึกษา ๒๕๔๗

๓๑. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ โดยนายมาร์ค วงษ์สมนึก กิจกรรมประจำปี๒๕๔๗ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจากฯพณฯ M Laurant AUBLIN เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๓๒.  รางวัลที่ ๓ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Les combines ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๗ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจากฯพณฯ M Laurant AUBLIN  เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๓๓. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส โครงการImperial World Music and Group Singing Contest Anti-Narcoticsรับถ้วยรางวัลจากฯพณฯดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

                ปีการศึกษา ๒๕๔๘

๓๔. รางวัลที่ ๓ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Vérone ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๘ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทาน รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๓๕. รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส โดยนายอิทธิชัย ทองเจริญ กิจกรรมประจำปี๒๕๔๘ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๙

๓๖. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันร้องเพลง Karaoké ภาษาฝรั่งเศส เพลง Les rois du monde กิจกรรม Les Activités Françaises ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๓๗. รางวัลที่ ๒ การแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Les Activités Françaises ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๓๘. รางวัลที่ ๓ การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงหมู่ เพลง Vérone กิจกรรม Le français…je m’éclate!  จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส

๓๙. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส โดยนายจิรายุ จิราวัฒน์วาทิน กิจกรรม ประจำปี๒๕๔๙ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก M Pascal Le DEUNFF อุปฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๔๐. รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ โดยนายนวมินทร์ หงษ์ทอง กิจกรรม ประจำปี๒๕๔๙ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก M Pascal Le DEUNFF อุปฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๔๑. รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงหมู่ เพลง C’est si bon กิจกรรม ประจำปี๒๕๔๙ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก M Pascal Le DEUNFF อุปฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๔๒. รางวัลชมเชย การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้( หัวข้อ Plusieurs France ) กิจกรรม ประจำปี๒๕๔๙ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก M Pascal Le DEUNFF อุปฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

 ปีการศึกษา ๒๕๕๐

๔๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Les activités françaises จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๔๔. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Les activités françaises จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๔๕. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Rassembles pour Son Altesse Royale Unis à RSU จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต

๔๖. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๒ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๔๗. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส โดยนายจิรายุ จิราวัฒน์วาทิน กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๐ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก ภรรยาเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๔๘. รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงหมู่ เพลง Les feuilles mortes กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๐ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก ภรรยาเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

 

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๑

๔๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้
( หัวข้อ Hommage à la Princesse bien aimée  ) กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๑ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

๕๐. ได้รับจดหมาย ภาพถ่ายและลายเซ็นต์ ของ M Nicolas SARKOSY ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ได้มอบให้เนื่องจากนางสาว ธัญวลี ภูเดชขาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้ส่งบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่และจดหมายเพื่อแสดงความเสียใจเหตุการณ์การปิดสนามบิน

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๒

๕๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Fantastique foire en fête à RSU ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และสำนักฑูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส

๕๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ (โดยนางสาวหทัยภัทร ลิ้มประสงค์) กิจกรรม Fantastique foire en fête à RSU ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และสำนักฑูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส

๕๓. รางวัลชนะเลิศ กา

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2558,16:49   อ่าน 1812 ครั้ง