ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
ฟอร์มสาธาฯ-เทอม-1-ปีการศึกษา-2563 [pdf] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.11 KB 247051
ฟอร์มสาธาฯ-เทอม-1-ปีการศึกษา-2563 [docx] Word Document ขนาดไฟล์ 95.95 KB 247149
บันทึกข้อความจัดตั้งชุมนุม [9/3/2563] Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 247320
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดDOCX Word Document ขนาดไฟล์ 149.29 KB 247169
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดPDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.29 KB 247024
บันทึกข้อความส่งชุมนุม 13/02/2563 247295
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมสาธารณะฯเทอม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 247446
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
เอกสารการลงเทียนเรียน 2-2564 10
ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 1902
เอกสารนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2-2563 [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 128.38 KB 5510
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2563 22276
แบบฟอร์ม PLC 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 229.04 KB 70331
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 70268
แบบฟอร์มติด ปพ.5 73522
แบบฟอร์มส่งนวัตกรรม 1-63 แก้ไข [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 84.7 KB 73504
แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 73501
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 103.15 KB 73535
ตารางสอนครู 2/2563 246773
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] WORD Word Document ขนาดไฟล์ 67.05 KB 246725
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.32 KB 246616
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/2563 247070
หน้าปก ปพ.5 SGS 246632
วิธีกรอก sar ภาคเรียนที่ 1/2563 247022
แบบฟอร์ม SAR ภาคเรียนที่ 1/2563 247150
แบบฟอร์มข้อสอบ [ใหม่] 247066
บันทึกข้อความใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 247142
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 247024
แบบลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1012.98 KB 247047
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 247253
ไฟล์สรุปเล่มเอกสารการขาดเรียนบ่อยครั้ง2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.76 KB 247295
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.85 KB 247335
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.8 KB 247313
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 247437
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 247509
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 247261
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น.(แบบฟอร์ม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.82 KB 247196
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 247024
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 247110
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 247055
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 247053
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 247466
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประวัติข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 426
บันทึกข้อความส่ง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 1953
แบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 2.2563 ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 57.4 KB 3868
ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน ในระบบ Student care Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 3821
แบบเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.8 KB 3832
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 36966
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 37034
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน วันครู 16 มค. 64 [ใหม่] 65986
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 [ใหม่] 65906
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 72234
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 72248
กำหนดชั่วโมงสอนของข้าราชการครู และบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.37 KB 72222
Work Diary [ล่าสุด] Word Document ขนาดไฟล์ 29.96 KB 75782
เยี่ยมบ้านนักเรียน ล่าสุด 2563 247124
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.9 KB 247099
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.63 KB 247088
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.54 KB 247052
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.19 KB 247081
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 247025
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.9 KB 247059
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.19 KB 247067
ตัวอย่าง Logbook 247200
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 247232
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 422.5 KB 247088
หน้าปก Work Diary Word Document ขนาดไฟล์ 41.95 KB 247699
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 247051
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 247007
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 247017
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 246986
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 247167
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปี 2564 57447
แบบฟอร์มการเขียนเสนอกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 247136
รายงานการประเมินผลกิจกรรมประจำปี 2563 [ล่าสุด] Word Document ขนาดไฟล์ 43.15 KB 247102
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 247024
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 246990
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพรตพิทยพยัต Word Document ขนาดไฟล์ 50.67 KB 247050
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 246999
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
คำสั่งดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 246965