ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 881
แบบฟอร์มแผนการสอน 1/2564 868
แบบประเมินสมรรนะ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 247.36 KB 968
แบบฟอร์มส่งนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 88.3 KB 947
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค 2563 [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 51.15 KB 1035
เอกสารการลงทะเบียนเรียน 2-2563 1146
ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 955
เอกสารนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2-2563 [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 128.38 KB 861
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2563 1181
แบบฟอร์ม PLC 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 229.04 KB 1185
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 880
แบบฟอร์มติด ปพ.5 1058
แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 1135
ตารางสอนครู 2/2563 1111
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] WORD Word Document ขนาดไฟล์ 67.05 KB 976
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.32 KB 1106
หน้าปก ปพ.5 SGS 894
วิธีกรอก sar ภาคเรียนที่ 1/2563 1107
แบบฟอร์ม SAR ภาคเรียนที่ 1/2563 1287
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1265
ไฟล์สรุปเล่มเอกสารการขาดเรียนบ่อยครั้ง2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.76 KB 895
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.85 KB 866
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.8 KB 1015
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 880
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1102
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 1267
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น.(แบบฟอร์ม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.82 KB 1216
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 1092
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 970
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 929
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564 995
กิจกรรม Home room ภาคเรียนที่ 1/2564 1182
แบบฟอร์ม ID Plan ปีการศึกษา 2564 1259
คำนำสารบัญ Workdiary Word Document ขนาดไฟล์ 33.84 KB 900
แบบประเมินการเลื่อน เกณฑ์ใหม่ 956
ประวัติข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 1133
บันทึกข้อความส่ง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 1172
แบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 2.2563 ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 57.4 KB 1022
ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน ในระบบ Student care Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 1065
แบบเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.8 KB 1060
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 1064
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 984
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน วันครู 16 มค. 64 [ใหม่] 881
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 [ใหม่] 1126
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1107
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 899
กำหนดชั่วโมงสอนของข้าราชการครู และบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.37 KB 1024
Work Diary 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.26 KB 1236
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.9 KB 1134
ตัวอย่าง Logbook 1035
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 1292
หน้าปก Work Diary 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 50.31 KB 1294
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 1071
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 1245
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 1029
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 1267
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 1263
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารสำหรับทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2565 935
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปี 2564 928
แบบฟอร์มการเขียนเสนอกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 988
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 1158
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 993
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
บันทึกข้อความจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม 1/2564 1211
แบบฟอร์มสาธารณะประโยชน์ 2/2563 1062
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
คำสั่งมอบหมายครูปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 1018
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2564 1265
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา 2564 915
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1253