ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 2/2564 57716
แบบฟอร์ม PLC 59749
หน้าปก ปพ.5 SGS 62007
แบบฟอร์มนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 88.19 KB 62096
แบบฟอร์ม SAR 1/2564 63515
ฟอร์ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน1-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 58.13 KB 65104
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้ง 1/2564 (แก้ไข 11/8/64 ) 65615
เกณฑ์ให้คะแนนงานวิจัยในชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.12 KB 67441
แบบรายงานการตรวจ ปพ.5 67554
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 82423
แบบประเมินสมรรนะ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 247.36 KB 82243
ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 82328
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2563 82518
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 82150
แบบฟอร์มติด ปพ.5 82377
แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 82459
ตารางสอนครู 2/2563 82405
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] WORD Word Document ขนาดไฟล์ 67.05 KB 82761
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.32 KB 82371
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 82532
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 82268
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 82681
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 82578
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 82340
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 82240
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 82178
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบบันทึกกิจกรรม Home room ภาคเรียนที่ 2/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 740.44 KB 59756
Work Diary ภาคเรียนที่ 2 2564 59736
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 59705
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 63421
แบบฟอร์มรายงานความพึงพอใจครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 63503
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 65016
แบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 2564 ล่าสุด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 65160
แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 65178
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564 82571
แบบฟอร์ม ID Plan ปีการศึกษา 2564 82533
ประวัติข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 82378
บันทึกข้อความส่ง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 82513
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 82319
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 82261
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน วันครู 16 มค. 64 [ใหม่] 82139
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 82381
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 82189
กำหนดชั่วโมงสอนของข้าราชการครู และบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.37 KB 82308
ตัวอย่าง Logbook 82310
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 82619
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 82334
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 82495
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 82290
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 82517
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 82514
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มเอกสารการประเมินการควบคุมภายใน 67345
เอกสารสำหรับทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2565 82314
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปี 2564 82215
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 82413
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 82242
กลุ่มบริหารทั่วไป
ฟอร์ม ทป-11 แจ้งซ่อมเครื่องซ่อมปรับอากาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.4 KB 55198
ฟอร์ม-ทป-10-แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.52 KB 59548
ฟอร์ม-ทป-09-แบบฟอร์มขอเบิก-ยืมกระเป๋ายา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.98 KB 59544
ฟอร์ม-ทป-08-แจ้งซ่อมโสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 59543
ฟอร์ม-ทป-07-แบบขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.73 KB 59542
ฟอร์ม-ทป-06-แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.46 KB 59545
ฟอร์ม-ทป-05-แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.14 KB 59541
ฟอร์ม-ทป-04-แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.08 KB 59545
ฟอร์ม-ทป-03-แจ้งซ่อมงานประปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 59541
ฟอร์ม-ทป-02-แจ้งซ่อมงานไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.32 KB 59542
ฟอร์ม-ทป-01-แจ้งซ่อมอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 59548
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มสาธารณะประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 65076
ตัวอย่างการเขียนเล่มกิจกรรมชุมนุม 1/2564 64945
บันทึกข้อความจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม 1/2564 82579
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนพรตพิทยพยัต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 59509
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโดยผู้บริหารโรงเรียนพรตพิทยพยัต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 59538
คำสั่งมอบหมายครูปฏิบัติการสอน ปี2-64 59659
ตารางสอนครู 2/2564 (แก้ไข) 60043
คำสั่งมอบหมายครูปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 82412
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2564 82649
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา 2564 82198
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 82583