ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
>บันทึกข้อความขออนุญาตนำเด็กฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 6
>ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดผลการเรียนรู้ พ.ศ. 2565 13
>ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 30
>แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 34
>แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม 2/2565 114
>SAR : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล 1/2565 160
>แบบฟอร์มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1/2565 177
>แบบฟอร์ม PLC 323
>แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค 445
>ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 698
>แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2565 972
>รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 1109
>การกำหนดค่าเป้าหมาย(กลุ่มสาระฯ) 777
>แบบฟอร์มกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 1/2565 942
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2565 909
แบบประเมินสมรรถนะ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 375.79 KB 264
แบบฟอร์มนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 87.83 KB 943
>แบบฟอร์ม SAR ภาคเรียนที่ 2/2564 43
>แบบฟอร์มสาธารณะประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 979
>ใบลงทะเบียนเรียนของนักเรียน​ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​2564 532
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. ๖) Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 378
>แบบฟอร์มการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 2/2564 251
ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 600
แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 770
>ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 828
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 610
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 529
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 894
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 616
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 532
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 446
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2/2565 46
>แบบฟอร์มประเมิน PA-2565 472
>แบบฟอร์ม ID Plan ปีการศึกษา 2565 199
>แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2565 620
>แบบฟอร์มรายงานการอบรมการพัฒนาตนเอง 1/65 669
>แบบรายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2565 925
>แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ภาคเรียนที่ 1/2565 550
>แบบรายงานการอบบรม/วิทยากร 937
รายงานวัคซีน โควิด รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 20
>กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 169
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 790
>แบบฟอร์มรายงานความพึงพอใจครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 795
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 295
แบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 2564 ล่าสุด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 436
>ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564 879
ประวัติข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 644
บันทึกข้อความส่ง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 794
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 590
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 541
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 653
>ตัวอย่าง Logbook 577
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 918
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 609
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 798
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 605
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 791
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 789
กลุ่มบริหารงบประมาณ
>แบบฟอร์มขอใช้รถไปราชการ 10
>แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา 2
>แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 10
>เอกสารสำหรับทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 117
>แบบฟอร์มเอกสารการประเมินการควบคุมภายใน 618
>แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปี 2564 550
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 706
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 525
กลุ่มบริหารทั่วไป
ฟอร์ม ทป-11 แจ้งซ่อมเครื่องซ่อมปรับอากาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.16 KB 460
ฟอร์ม-ทป-10-แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.29 KB 806
ฟอร์ม-ทป-09-แบบฟอร์มขอเบิก-ยืมกระเป๋ายา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.59 KB 803
ฟอร์ม-ทป-08-แจ้งซ่อมโสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.63 KB 799
ฟอร์ม-ทป-07-แบบขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 796
ฟอร์ม-ทป-06-แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.45 KB 800
ฟอร์ม-ทป-05-แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.03 KB 804
ฟอร์ม-ทป-04-แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.65 KB 805
ฟอร์ม-ทป-03-แจ้งซ่อมงานประปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 798
ฟอร์ม-ทป-02-แจ้งซ่อมงานไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.22 KB 802
ฟอร์ม-ทป-01-แจ้งซ่อมอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.45 KB 810
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
>คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2565 766
>คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2564 189