ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
>แบบฟอร์ม PLC 1100
>แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค 5373
>ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 5589
>แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2565 4921
>รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 4953
>การกำหนดค่าเป้าหมาย(กลุ่มสาระฯ) 4746
>แบบฟอร์มกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 1/2565 4904
>แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม 1/2565 5056
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2565 4752
แบบประเมินสมรรถนะ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 375.79 KB 5243
แบบฟอร์มนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 87.83 KB 4929
>แบบฟอร์ม SAR ภาคเรียนที่ 2/2564 5029
>แบบฟอร์มสาธารณะประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 4960
>ใบลงทะเบียนเรียนของนักเรียน​ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​2564 5519
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. ๖) Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 5363
>แบบฟอร์มการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 2/2564 5196
>หน้าปก ปพ.5 SGS 5311
>แบบรายงานการตรวจ ปพ.5 4880
>แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 4771
ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 5594
แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 4762
>ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4820
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 5601
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 5519
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 4885
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 5613
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 5528
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 5445
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>แบบฟอร์ม ID Plan ปีการศึกษา 2565 60
>แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2565 5541
>แบบฟอร์มรายงานการอบรมการพัฒนาตนเอง 1/65 5550
>แบบรายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2565 4893
>แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ภาคเรียนที่ 1/2565 5429
>แบบรายงานการอบบรม/วิทยากร 4900
รายงานวัคซีน โควิด รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 5016
>กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 5038
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 4734
>แบบฟอร์มรายงานความพึงพอใจครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 4792
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5285
แบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 2564 ล่าสุด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.61 MB 5433
>ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564 4872
ประวัติข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 5640
บันทึกข้อความส่ง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 4788
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 5588
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 5539
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 4646
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 5476
กำหนดชั่วโมงสอนของข้าราชการครู และบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.37 KB 5587
>ตัวอย่าง Logbook 5575
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 4911
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 5606
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 4792
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 5602
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 4790
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 4784
กลุ่มบริหารงบประมาณ
>เอกสารสำหรับทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 1082
>แบบฟอร์มเอกสารการประเมินการควบคุมภายใน 5602
>แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปี 2564 5528
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 4699
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 5507
กลุ่มบริหารทั่วไป
ฟอร์ม ทป-11 แจ้งซ่อมเครื่องซ่อมปรับอากาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.16 KB 5458
ฟอร์ม-ทป-10-แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.29 KB 4804
ฟอร์ม-ทป-09-แบบฟอร์มขอเบิก-ยืมกระเป๋ายา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.59 KB 4802
ฟอร์ม-ทป-08-แจ้งซ่อมโสตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.63 KB 4797
ฟอร์ม-ทป-07-แบบขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 4794
ฟอร์ม-ทป-06-แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.45 KB 4797
ฟอร์ม-ทป-05-แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.03 KB 4802
ฟอร์ม-ทป-04-แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.65 KB 4802
ฟอร์ม-ทป-03-แจ้งซ่อมงานประปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 4796
ฟอร์ม-ทป-02-แจ้งซ่อมงานไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.22 KB 4798
ฟอร์ม-ทป-01-แจ้งซ่อมอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.45 KB 4804
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
>คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2565 5317
>คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2564 5141