ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2558
สถิตินักเรียน ณ 10 มิ.ย.2558 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.38 KB
ข้อมูลนักเรียน 2557
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียน 2556
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลนักเรียน 2555
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลนักเรียน 2554
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลนักเรียน 2553
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2553
ข้อมูลนักเรียน 2552
ข้อมูลนักเรียน 2552
ข้อมูลนักเรียน 2551
ข้อมูลนักเรียน 2551