ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
หัวหน้างานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

น.ส.อังคณา เตจ๊ะฝั่น
ฝึกประสบการวิชา สังคมศึกษา

น.ส.วารุณี กันยา
ฝึกประสบการวิชา วิชาสังคมศึกษา

นางสาว ศิริพร แก้วสะอาด
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นางสาว ณัฐพร ป่าเกลือ
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นางสาว ศศิวิมล เนตรมุข
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นางสาวรัตนา ปะวะเก
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นาย สุทิน อัคสี
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นางสาว เพ็ญนภา ตรีกุล
ฝึกประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาว สุพัตรา พันทอง
ฝึกประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาว รัชฎา จุตะโน
ฝึกประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์

นาย ยุทธนา เผ่านาค
ฝึกประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์

นาย ธนาวุฒิ อดิษะ
ฝึกประสบการณ์ วิชา วิทยาศาสตร์

นายขจรศักดิ์ หารบุรุษ
ฝึกประสบการณ์ วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาว อรอุมา พรมโสภา
ฝึกประสบการณ์ วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนันทวดี ชมเดือน
ฝึกประสบการณ์ วิชาภาษาไทย

นางสาวอรอนงค์ แซ่เค้า
ฝึกประสบการณ์ วิชาภาษาไทย

นาย ฐาปกรณ์ ผ่องใส
ฝึกประสบการณ์ วิชาภาษาอังกฤษ

นายจิตรกร จันทร์สุข
ฝึกประสบการณ์วิชา ภาษาอังกฤษ

พรธิดา สีหาบุตร
ฝึกประสบการณ์วิชา คอมพิวเตอร์

นายวรุต จริต้น
ฝึกประสบการณ์ วิชาคอมพิวเตอร์(ครุศาสตรอุตสาหกรรม-สถาปัต (ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

นางสาว ปัณฐณัฏฐ์ ศรีนอคำ
ฝึกประสบการณ์ วิชาการงานอาชีพ

นางสาวสุกัลญา กากแก้ว
ฝึกประสบการณ์ วิชาการงานอาชีพ

ภควณัช ทรัพย์บำรุง
ฝึกประสบการณ์ วิชาสุขศึกษา

นางสาวพรพิมล เตชะศรี
ฝึกประสบการณ์ วิชาเกษตร

นายโภไคย์ เกิดโภคา
ฝึกประสบการณ์ วิชาเกษตร

นายบูรภัทร อ่ำรักษ์
ฝึกประสบการณ์ วิชาเกษตร

รณชิต ทำมาก
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นาย ภานุวัฒน์ เสนสม
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นางสาวอรอุมา วงศ์จันทร์
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นางสาวอารีวรรณ นาคดำ
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นางสาวสุภาพร แซ่เต็ง
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นายชนาวุธ เภาภู่
ฝึกประสบการณ์วิชา ศิลปะ