ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    มิถุนายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3
4 567 8 9 10
111213 14 15 1617
181920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ปฏิทินกิจกรรม
02 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันคล้ายวันอสัญกรรมหลาวงพรตพิทยพยัต ณ วัดประยูรวงศาวาส
03 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันคล้ายวันอสัญกรรมหลาวงพรตพิทยพยัต ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
04 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น
08 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
09 มิ.ย. 60 ถึง
ค่ายจิตอาสา ณ จังหวัดราชบุรี
10 มิ.ย. 60 ถึง
เริมเรียนกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
14 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดศรีวารีน้อย
15 มิ.ย. 60 ถึง
ติว GAT วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00-16.00 น.
21 มิ.ย. 60 ถึง
การประเมิน "กลุ่มสาระฯภาษาไทยดีเด่น" โดย สพฐ.
22 มิ.ย. 60 ถึง
รด. ทุกชั้นปีเข้ารับการปฐมนิเทศ
22 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรม school ทัวร์
23 มิ.ย. 60 ถึง
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
24 มิ.ย. 60 ถึง
วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 60 ถึง
วันภาษาไทย
26 มิ.ย. 60 ถึง
วันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 60 ถึง
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
27 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมฝึกซ้อมใหญ่พิธีสวนสนาม
29 มิ.ย. 60 ถึง
ส่งผลเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
30 มิ.ย. 60 ถึง
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
03 ก.ค. 60 ถึง
ประกาศผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60
จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (สอบนอกตาราง)
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
07 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซำ้ 2/2560
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
27 ก.ค. 60 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำเสนอผลงานระดับชาติ/ วันหยุดราชการ
29 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยรับโล่ห์สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการสอนภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง
ส่งร่องรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%)
ลิ้งค์น่าสนใจ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
หัวหน้างานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

น.ส.อังคณา เตจ๊ะฝั่น
ฝึกประสบการวิชา สังคมศึกษา

น.ส.วารุณี กันยา
ฝึกประสบการวิชา วิชาสังคมศึกษา

นางสาว ศิริพร แก้วสะอาด
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นางสาว ณัฐพร ป่าเกลือ
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นางสาว ศศิวิมล เนตรมุข
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นางสาวรัตนา ปะวะเก
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นาย สุทิน อัคสี
ฝึกประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา

นางสาว เพ็ญนภา ตรีกุล
ฝึกประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาว สุพัตรา พันทอง
ฝึกประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาว รัชฎา จุตะโน
ฝึกประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์

นาย ยุทธนา เผ่านาค
ฝึกประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์

นาย ธนาวุฒิ อดิษะ
ฝึกประสบการณ์ วิชา วิทยาศาสตร์

นายขจรศักดิ์ หารบุรุษ
ฝึกประสบการณ์ วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาว อรอุมา พรมโสภา
ฝึกประสบการณ์ วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนันทวดี ชมเดือน
ฝึกประสบการณ์ วิชาภาษาไทย

นางสาวอรอนงค์ แซ่เค้า
ฝึกประสบการณ์ วิชาภาษาไทย

นาย ฐาปกรณ์ ผ่องใส
ฝึกประสบการณ์ วิชาภาษาอังกฤษ

นายจิตรกร จันทร์สุข
ฝึกประสบการณ์วิชา ภาษาอังกฤษ

พรธิดา สีหาบุตร
ฝึกประสบการณ์วิชา คอมพิวเตอร์

นายวรุต จริต้น
ฝึกประสบการณ์ วิชาคอมพิวเตอร์(ครุศาสตรอุตสาหกรรม-สถาปัต (ส.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

นางสาว ปัณฐณัฏฐ์ ศรีนอคำ
ฝึกประสบการณ์ วิชาการงานอาชีพ

นางสาวสุกัลญา กากแก้ว
ฝึกประสบการณ์ วิชาการงานอาชีพ

ภควณัช ทรัพย์บำรุง
ฝึกประสบการณ์ วิชาสุขศึกษา

นางสาวพรพิมล เตชะศรี
ฝึกประสบการณ์ วิชาเกษตร

นายโภไคย์ เกิดโภคา
ฝึกประสบการณ์ วิชาเกษตร

นายบูรภัทร อ่ำรักษ์
ฝึกประสบการณ์ วิชาเกษตร

รณชิต ทำมาก
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นาย ภานุวัฒน์ เสนสม
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นางสาวอรอุมา วงศ์จันทร์
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นางสาวอารีวรรณ นาคดำ
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นางสาวสุภาพร แซ่เต็ง
ฝึกประสบการณ์ วิชาศิลปะ

นายชนาวุธ เภาภู่
ฝึกประสบการณ์วิชา ศิลปะ