ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


บังอร ชำนาญเวช (หัวหน้างานระบบสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

ยุทธพล ทับลา
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

นิวัตร ชูโชติ(หัวหน้างานระบบเครือข่าย)
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

พันฑูร บุญยัง (ระบบเครือข่าย)
คบ.(เกษตรศาสตร์)/คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สุรารักษ์ มานะประสพสุข (หัวหน้างานทะเบียน)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ประยุทธ ชลหิรัญ
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) /กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)