ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

บังอร ชำนาญเวช
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นายนิวัตร ชูโชติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายพันทูร บุญยัง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ครู คศ.1

นายรัชพล ไชยวงค์
ครู คศ.1