ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

บังอร ชำนาญเวช
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นายนิวัตร ชูโชติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายพันทูร บุญยัง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
ครู คศ.1

นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ครู คศ.1

นายรัชพล ไชยวงค์
ครู คศ.1