งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นายนิวัตร ชูโชติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นางสาวบังอร ชำนาญเวช
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายพันทูร บุญยัง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางฐาปนี จรโคกกรวด
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ครู คศ.1

นายรัชพล ไชยวงค์
ครู คศ.1