ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นายนิวัตร ชูโชติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นางสาวบังอร ชำนาญเวช
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายพันทูร บุญยัง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางฐาปนี จรโคกกรวด
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ครู คศ.1

นายรัชพล ไชยวงค์
ครู คศ.1