ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    กรกฏาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2 3 45 6 7 8
91011 12 131415
16 17 18 19 202122
23 24 2526 27 28 29
30 31      
ปฏิทินกิจกรรม
03 ก.ค. 60 ถึง
ประกาศผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60
จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (สอบนอกตาราง)
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
07 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซำ้ 2/2560
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
27 ก.ค. 60 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำเสนอผลงานระดับชาติ/ วันหยุดราชการ
29 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยรับโล่ห์สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการสอนภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง
ส่งร่องรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%)
01 ส.ค. 60 ถึง
วันสถาปนาโรงเรียน
02 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60
กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ
03 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
03 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
06 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมละครฝรั่งเศส
07 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60
กิจกรรมละครฝรั่งเศส
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60
สัปดาห์คณิตศาสตร์
08 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันอาเซียนครบ 50 ปี
11 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 60 ถึง
นิทรรศการศิลปะ
24 ส.ค. 60 ถึง
ส่งผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 2/2560
24 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมค่ายคลินิกคณิตศาสตร์
29 ส.ค. 60 ถึง
กิจกรรมปิดประชุมกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2560
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60
กิจกรรมกีฬาภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสารฯ/งาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวารุณี เลิศล้ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวันชัย มาชูตระกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล ชนินพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวิชัย ปรึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวสันต์ พัฒทวี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมโน คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกนกวรรณ คำจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางละเอียด พรเอื้อไพโรจน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอรไพลิน บางพระ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายประเสริฐ มั่นจิต
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอารักษ์ ทันใจชน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ดร.นันทพร แสงอุไร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวารุณี เลิศล้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมาลีนี แสงสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนวรรณ ชุ่มชิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานแผนและนโยบาย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานอาคาร สถานที่

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

หัวหน้างานพยาบาล

หัวหน้างานไฟฟ้า

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ