ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    มิถุนายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3
4 567 8 9 10
111213 14 15 1617
181920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ปฏิทินกิจกรรม
02 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันคล้ายวันอสัญกรรมหลาวงพรตพิทยพยัต ณ วัดประยูรวงศาวาส
03 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันคล้ายวันอสัญกรรมหลาวงพรตพิทยพยัต ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
04 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น
08 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
09 มิ.ย. 60 ถึง
ค่ายจิตอาสา ณ จังหวัดราชบุรี
10 มิ.ย. 60 ถึง
เริมเรียนกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
14 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดศรีวารีน้อย
15 มิ.ย. 60 ถึง
ติว GAT วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00-16.00 น.
21 มิ.ย. 60 ถึง
การประเมิน "กลุ่มสาระฯภาษาไทยดีเด่น" โดย สพฐ.
22 มิ.ย. 60 ถึง
รด. ทุกชั้นปีเข้ารับการปฐมนิเทศ
22 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรม school ทัวร์
23 มิ.ย. 60 ถึง
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
24 มิ.ย. 60 ถึง
วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 60 ถึง
วันภาษาไทย
26 มิ.ย. 60 ถึง
วันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 60 ถึง
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
27 มิ.ย. 60 ถึง
กิจกรรมฝึกซ้อมใหญ่พิธีสวนสนาม
29 มิ.ย. 60 ถึง
ส่งผลเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
30 มิ.ย. 60 ถึง
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
03 ก.ค. 60 ถึง
ประกาศผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60
จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (สอบนอกตาราง)
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
06 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
07 ก.ค. 60 ถึง
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซำ้ 2/2560
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
27 ก.ค. 60 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำเสนอผลงานระดับชาติ/ วันหยุดราชการ
29 ก.ค. 60 ถึง
กลุ่มสาระฯภาษาไทยรับโล่ห์สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการสอนภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ถึง
ส่งร่องรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%)
ลิ้งค์น่าสนใจ












ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสารฯ/งาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววารุณี คันธจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวันชัย มาชูตระกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล ชนินพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวิชัย ปรึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวสันต์ พัฒทวี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมโน คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกนกวรรณ คำจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางละเอียด พรเอื้อไพโรจน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอรไพลิน บางพระ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายประเสริฐ มั่นจิต
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอารักษ์ ทันใจชน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ดร.นันทพร แสงอุไร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววารุณี คันธจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมาลีนี แสงสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนวรรณ ชุ่มชิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานแผนและนโยบาย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานอาคาร สถานที่

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

หัวหน้างานพยาบาล

หัวหน้างานไฟฟ้า

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ