ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14 15 16 17 181920
21 22 2324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 60 ถึง
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
15 พ.ค. 60 ถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น
22 พ.ค. 60 ถึง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสารฯ/งาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววารุณี คันธจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวรัตนวรรณ ชุ่มชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมาลินี มีพะเนาว์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวันชัย มาชูตระกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล ชนินพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวิชัย ปรึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวสันต์ พัฒทวี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมโน คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกนกวรรณ คำจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางละเอียด พรเอื้อไพโรจน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอรไพลิน บางพระ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายประเสริฐ มั่นจิต
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอารักษ์ ทันใจชน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ดร.นันทพร แสงอุไร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววารุณี คันธจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมาลีนี แสงสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนวรรณ ชุ่มชิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานแผนและนโยบาย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานอาคาร สถานที่

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

หัวหน้างานพยาบาล

หัวหน้างานไฟฟ้า

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ