ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสารฯ/งาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวารุณี เลิศล้ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวันชัย มาชูตระกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล ชนินพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวิชัย ปรึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวสันต์ พัฒทวี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมโน คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกนกวรรณ คำจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางละเอียด พรเอื้อไพโรจน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอรไพลิน บางพระ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายประเสริฐ มั่นจิต
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอารักษ์ ทันใจชน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ดร.นันทพร แสงอุไร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวารุณี เลิศล้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมาลีนี แสงสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปฐมพงศ์ ประยูรยวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนวรรณ ชุ่มชิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานแผนและนโยบาย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานอาคาร สถานที่

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

หัวหน้างานพยาบาล

หัวหน้างานไฟฟ้า

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ