ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเอกรินทร์ นิรันดร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวบังอร ชำนาญเวช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายณัฐพล ชนินพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายมโน คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกนกวรรณ แสงวรรณเทศ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชฎาพร ธานีรัตน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอารักษ์ ทันใจชน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุทน ดอนไพร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมาลีนี แสงสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานแผนและนโยบาย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานอาคาร สถานที่

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

หัวหน้างานพยาบาล

หัวหน้างานไฟฟ้า

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ