ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พรธิดา สีหาบุตร
ตำแหน่ง : ฝึกประสบการณ์วิชา คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0922987294
อีเมล์ : Aung-ann@hotmail.com
ที่อยู่ :
472/18 เขตจอมทอง แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี / ใบประกอบวิชีพการบริบาลศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2254 การแพทย์แผนจีน เมราดินคลีนิค ผู้ช่วยฝังเข็ม
ปี 2555 คลีนิคฑันตแพทย์สุขสวัสดิ์เดนทรัลแคร์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปี 2556 โรงแรมอินเตอร์แนลชั่นเนล พนักงานต้อนรับ
ปี 2557 บริษัท UNIGLO THAILAND พนักงานทั่วไป
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล