ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว/เจ้าหน้าที่/พนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางฐานิตา ระย้า
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานสำนักงานวิชาการ (ทะเบียน)
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล