ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอารักษ์ ทันใจชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (อิเล็กทรอนิกส์)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล