ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสารฯ/งาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมาลีนี แสงสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล