ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายรัชวุฒิ ทองเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (บรรณารักษ์)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษณ์และสารนิเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี/ศศ.บ.
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล