ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนริศ กีรติจินดา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (เกษตร)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 023264050
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ป.โท การสอนวิทยาศาสตร์(เกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล