ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.นันทพร แสงอุไร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กศ.บ. ภาษาไทย
ค.บ. นาฏศิลป์
ม.ศิลปากร กศ.ม. จารึกภาษาตะวันออก
ปร.ด. บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าประชาสัมพันธ์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล