ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียนและเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 392) 20 เม.ย. 60
กลุ่มที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียนและเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 501) 18 เม.ย. 60
คู่มือการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2119) 12 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่รอรับสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (อ่าน 524) 06 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (อ่าน 473) 06 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1217) 06 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 3060) 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 425) 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 351) 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 644) 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1554) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ม.4 (ม.3 เดิม/คู่สหกิจ) (อ่าน 395) 31 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 768) 29 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2009) 24 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระบบโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 832) 20 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1207) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 828) 09 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าคู่สหกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 629) 21 ก.พ. 60
สถิติการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 573) 21 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 6658) 06 ก.พ. 60
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2601) 31 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 678) 31 ม.ค. 60
เล่มประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 853) 31 ม.ค. 60