ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลาก

เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประจำปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ขอแจ้งให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิ์จับฉลาก  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ให้มาลงทะเบียน เพื่อจับฉลากในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น.

ณ หอประชุมคุณแม่จ้อย - ดร.อนันต์  เล็กใจซื่อ

โดยนักเรียนต้องจดบันทึกลำดับที่  พร้อมบัตรประจำตัวผู้สอบมาด้วย

เพื่อความสะดวกต่อการลงทะเบียน

*** หากนักเรียนไม่มาลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กำหนด  จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  ***


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 472 ครั้ง