ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระภาษาไทยรับการประเมินสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
4 กค 59 กลุ่มสาระภาษาไทยรับการประเมินสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมี
ดร. ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี   ผอ. นาถลดา ทองหยวก คุณปัญจนี วิเลปสุวรรณ คุณเสาวลักษณ์. วรวิเศษ. จาก สพฐ. มาประเมินเชิงประจักษ์โดย ท่าน ผอ. ธรรมรงค์ เสนจันทร์  ให้การต้อนรับ คณะครูภาษาไทยนำเสนองาน สื่อและนวัตกรรม พร้อมรับการสัมภาษณ์. /ผลจะเป็นอย่างไร. รอการตัดสินเร็วๆนี้ /  นำเสนอโดย ดร.นันทพร แสงอุไร หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย และครูสมาชิกกลุ่มสาระฯภาษาไทย ทุกท่านนำเสนอผลงาน
 
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2559,05:55   อ่าน 1065 ครั้ง