ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
ฟอร์มสาธาฯ-เทอม-1-ปีการศึกษา-2563 [pdf] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.11 KB 186860
ฟอร์มสาธาฯ-เทอม-1-ปีการศึกษา-2563 [docx] Word Document ขนาดไฟล์ 95.95 KB 186960
บันทึกข้อความจัดตั้งชุมนุม [9/3/2563] Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 187103
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดDOCX Word Document ขนาดไฟล์ 149.29 KB 186981
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดPDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.29 KB 186837
บันทึกข้อความส่งชุมนุม 13/02/2563 187095
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมสาธารณะฯเทอม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 187203
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์ม PLC 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 229.04 KB 10090
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 10070
แบบฟอร์มติด ปพ.5 13315
แบบฟอร์มส่งนวัตกรรม 1-63 แก้ไข [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 84.7 KB 13298
แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 13292
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 103.15 KB 13328
ตารางสอนครู 2/2563 186545
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] WORD Word Document ขนาดไฟล์ 67.05 KB 186517
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.32 KB 186416
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/2563 186840
หน้าปก ปพ.5 SGS 186443
วิธีกรอก sar ภาคเรียนที่ 1/2563 186816
แบบฟอร์ม SAR ภาคเรียนที่ 1/2563 186931
แบบฟอร์มข้อสอบ [ใหม่] 186881
บันทึกข้อความใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 186957
แบบนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 128.72 KB 187006
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 186829
แบบลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1012.98 KB 186861
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 187051
ไฟล์สรุปเล่มเอกสารการขาดเรียนบ่อยครั้ง2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.76 KB 187107
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.85 KB 187135
สูตรสรุปผลการพัฒนาวิเคราะห์ผู้เรียน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 381.96 KB 187464
บันทึกข้อความรายงานผลการพัฒนาการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 168.96 KB 187264
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.8 KB 187110
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 187244
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียน 2-2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 514.19 KB 187155
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 187208
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 187061
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น.(แบบฟอร์ม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.82 KB 187007
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 186832
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 186910
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 186863
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 186867
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 187267
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน วันครู 16 มค. 64 [ใหม่] 5711
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 [ใหม่] 5662
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 12024
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 12026
กำหนดชั่วโมงสอนของข้าราชการครู และบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.37 KB 12019
Work Diary [ล่าสุด] Word Document ขนาดไฟล์ 29.96 KB 15548
เยี่ยมบ้านนักเรียน ล่าสุด 2563 186936
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.9 KB 186913
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.63 KB 186864
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.54 KB 186851
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.19 KB 186874
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 186810
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.9 KB 186855
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.19 KB 186855
ตัวอย่าง Logbook 186954
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 186946
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 422.5 KB 186904
หน้าปก Work Diary Word Document ขนาดไฟล์ 41.95 KB 186906
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 186862
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 186823
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 186827
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 186804
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 186981
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนเสนอกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 186954
รายงานการประเมินผลกิจกรรมประจำปี 2563 [ล่าสุด] Word Document ขนาดไฟล์ 43.15 KB 186912
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 186841
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 186804
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพรตพิทยพยัต Word Document ขนาดไฟล์ 50.67 KB 186860
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 186816
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
คำสั่งดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 186770