ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 25
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.3 KB 41
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 169
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 10
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 207
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 235
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 344
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 479
เอกสารทั่วไป
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 78
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1507
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 81
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 89