ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมสาธารณะฯ 1-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 736.02 KB 59
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ปี62 [.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 58.07 KB 56
เอกสารชุมนุม 1-2562 [PDF] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.76 KB 31
เอกสารชุมนุม 1-2562 [Word] Word Document ขนาดไฟล์ 143.84 KB 57
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
Form แผนการจัดการเรียนรู้ Update ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 89.37 KB 257
แบบนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 54
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 48
ตัวอย่าง Power Point นิเทศติดตาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 378.39 KB 89
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 111.79 KB 63
ร่องรอย 2-2561 103
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 77
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 336
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 676
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 727
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 35
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 23
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 23
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 21
SDQ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 294.72 KB 423
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 204
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 336
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 193
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1690
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 244
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 277
กลุ่มบริหารงบประมาณ
รายงานการประเมินผลกิจกรรมประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 45
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 7
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพรตพิทยพยัต Word Document ขนาดไฟล์ 50.67 KB 52
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 26
แบบรายงานผลปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) update 8/3/2562 281
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.53 KB 147
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 146
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 220