ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 163
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.56 KB 214
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] Word Document ขนาดไฟล์ 138.46 KB 377
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ตัวอย่าง Power Point นิเทศติดตาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 378.39 KB 12
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 111.79 KB 14
ร่องรอย 2-2561 23
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 40
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.57 KB 129
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.05 KB 170
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.12 KB 162
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.75 KB 149
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 263
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 270
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 515
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 552
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 640
กลุ่มบริหารงานบุคคล
SDQ ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 542.32 KB 133
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 110
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 230
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 135
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1636
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 202
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 228
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.53 KB 96
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 97
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 162
sar ครู Word Document ขนาดไฟล์ 195.95 KB 257