ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
ฟอร์มสาธาฯ-เทอม-1-ปีการศึกษา-2563 [pdf] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.11 KB 495
ฟอร์มสาธาฯ-เทอม-1-ปีการศึกษา-2563 [docx] Word Document ขนาดไฟล์ 95.95 KB 587
บันทึกข้อความจัดตั้งชุมนุม [9/3/2563] Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 690
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดDOCX Word Document ขนาดไฟล์ 149.29 KB 607
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดPDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.29 KB 469
บันทึกข้อความส่งชุมนุม 13/02/2563 694
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมสาธารณะฯเทอม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 769
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] WORD Word Document ขนาดไฟล์ 67.05 KB 28
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.32 KB 8
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/2563 248
หน้าปก ปพ.5 SGS 80
วิธีกรอก sar ภาคเรียนที่ 1/2563 353
แบบฟอร์ม SAR ภาคเรียนที่ 1/2563 399
แบบฟอร์มข้อสอบ [ใหม่] 519
บันทึกข้อความใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 588
แบบนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 128.72 KB 610
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 456
แบบลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1012.98 KB 486
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 633
ไฟล์สรุปเล่มเอกสารการขาดเรียนบ่อยครั้ง2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.76 KB 732
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.85 KB 732
แบบฟอร์มส่งสื่อ นวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 53.65 KB 836
สูตรสรุปผลการพัฒนาวิเคราะห์ผู้เรียน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 381.96 KB 895
บันทึกข้อความรายงานผลการพัฒนาการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 168.96 KB 828
บันทึกข้อความรายงานผลการเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 690
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.8 KB 722
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 859
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียน 2-2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 514.19 KB 740
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 749
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 643
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น.(แบบฟอร์ม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.82 KB 630
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 468
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 527
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 495
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 499
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 879
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เยี่ยมบ้านนักเรียน ล่าสุด 2563 556
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.9 KB 523
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.63 KB 452
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.54 KB 460
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.19 KB 464
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 422
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.9 KB 454
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.19 KB 460
ตัวอย่าง Logbook 579
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 580
Work Diary [Blank].pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.98 KB 620
บันทึกข้อความแก้ไข เยี่ยมบ้าน .ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล [11/2/2563] Word Document ขนาดไฟล์ 46.66 KB 552
Work Diary [Blank].Docx Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 508
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 422.5 KB 537
หน้าปก Work Diary Word Document ขนาดไฟล์ 41.95 KB 504
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 492
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 461
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 453
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 441
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 619
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนเสนอกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 596
รายงานการประเมินผลกิจกรรมประจำปี 2563 [ล่าสุด] Word Document ขนาดไฟล์ 43.15 KB 532
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 479
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 442
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพรตพิทยพยัต Word Document ขนาดไฟล์ 50.67 KB 490
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 457
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
คำสั่งดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 400