ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 23
sar ครู Word Document ขนาดไฟล์ 195.95 KB 169
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 103
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.3 KB 114
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 243
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.57 KB 21
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.05 KB 31
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.12 KB 29
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.75 KB 29
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 108
แบบฟอร์มการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 109.09 KB 101
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 182
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 309
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 381
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 447
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 560
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 54
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 131
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1565
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 134
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 167