ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 156
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.3 KB 32
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 11
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 464
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 314
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 203
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 182
เอกสารทั่วไป
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 78
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 72
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1497
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 65