ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 125
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.3 KB 12
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 439
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 288
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 165
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 144
เอกสารทั่วไป
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 65
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 59
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1485
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 51