ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมสาธารณะฯ 1-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 736.02 KB 43
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ปี62 [.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 58.07 KB 37
เอกสารชุมนุม 1-2562 [PDF] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.76 KB 21
เอกสารชุมนุม 1-2562 [Word] Word Document ขนาดไฟล์ 143.84 KB 40
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
Form แผนการจัดการเรียนรู้ Update ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 89.37 KB 183
แบบนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 46
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 40
ตัวอย่าง Power Point นิเทศติดตาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 378.39 KB 80
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 111.79 KB 48
ร่องรอย 2-2561 85
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 71
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 321
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 639
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 708
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 14
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 12
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 10
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 11
SDQ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 294.72 KB 379
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 187
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 327
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 185
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1670
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 233
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 268
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพรตพิทยพยัต Word Document ขนาดไฟล์ 50.67 KB 32
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 15
แบบรายงานผลปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) update 8/3/2562 243
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.53 KB 137
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 135
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 200