ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar ครู Word Document ขนาดไฟล์ 195.95 KB 35
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 89
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.3 KB 97
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 228
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 109.09 KB 83
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 159
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 287
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 324
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 414
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 542
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 25
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 127
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1556
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 124
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 150