ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 223
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 46
แบบฟอร์มชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 125.11 KB 86
รายชื่อนักเรียน 2/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1 MB 186
รายงานผลการทอสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.67 KB 68
การหาค่า T-Score ใน Exell Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 49
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 263
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1475
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 105
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.22 KB 85
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 37