ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
บันทึกข้อความจัดตั้งชุมนุม [9/3/2563] Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 51
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดDOCX Word Document ขนาดไฟล์ 149.29 KB 85
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดPDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.29 KB 29
บันทึกข้อความส่งชุมนุม 13/02/2563 186
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมสาธารณะฯเทอม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 84
เอกสารชุมนุม 2-2562 [Word] ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 3.93 MB 263
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ไฟล์สรุปเล่มเอกสารการขาดเรียนบ่อยครั้ง2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.76 KB 185
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.85 KB 155
แบบฟอร์มส่งสื่อ นวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.14 KB 225
สูตรสรุปผลการพัฒนาวิเคราะห์ผู้เรียน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 381.96 KB 196
บันทึกข้อความรายงานผลการพัฒนาการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 168.96 KB 173
บันทึกข้อความรายงานผลการเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 160
แบบฟอร์มการส่งวิจัยในชั้นเรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 62.18 KB 241
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1023 KB 18
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.8 KB 147
แบบสรุปผลการเรียนกิจกรรมลูกเสือ เทอม 2-2562 PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.92 KB 14
แบบสรุปผลการเรียนกิจกรรมลูกเสือ เทอม 2-2562.docx Word Document ขนาดไฟล์ 219.03 KB 27
แบบฟอร์มทำข้อสอบ ปลายภาค 2-2562 ปรับใหม่ [DOC] Word Document ขนาดไฟล์ 35.38 KB 201
แบบฟอร์มทำข้อสอบ ปลายภาค 2-2562 ปรับใหม่ [PDF] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.88 KB 66
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 270
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียน 2-2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 514.19 KB 151
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 109
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 146
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น.(แบบฟอร์ม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.82 KB 124
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 46
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 88
Form แผนการจัดการเรียนรู้ Update ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 89.37 KB 368
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 70
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 82
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 417
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวอย่าง Logbook 135
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 142
Work Diary [Blank].pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.98 KB 32
บันทึกข้อความแก้ไข เยี่ยมบ้าน .ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล [11/2/2563] Word Document ขนาดไฟล์ 46.66 KB 73
Work Diary [Blank].Docx Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 30
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 422.5 KB 68
หน้าปก Work Diary Word Document ขนาดไฟล์ 41.95 KB 45
แบบรายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 ล่าสุด** 266
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 77
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 46
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 36
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 29
SDQ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 294.72 KB 499
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 252
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 434
เอกสารทั่วไป
บันทึกข้อความ-รายงานผลการจัด Big Cleaning Day [.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 54
บันทึกข้อความ-รายงานผลการจัด Big Cleaning Day [PDF] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.36 KB 20
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 204
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1732
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 270
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 279
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 32
รายงานการประเมินผลกิจกรรมประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 99
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 19
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพรตพิทยพยัต Word Document ขนาดไฟล์ 50.67 KB 72
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 37
แบบรายงานผลปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ครู update 7/2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 213.94 KB 504
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 156
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 240