ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
เอกสารชุมนุม 1-2562 [PDF] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.76 KB 1
เอกสารชุมนุม 1-2562 [Word] Word Document ขนาดไฟล์ 143.84 KB 3
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
Form แผนการจัดการเรียนรู้ Update ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 89.37 KB 147
แบบนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 37
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 31
ตัวอย่าง Power Point นิเทศติดตาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 378.39 KB 62
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 111.79 KB 43
ร่องรอย 2-2561 67
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 63
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 303
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 599
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 689
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 3
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 4
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 2
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 1
SDQ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 294.72 KB 259
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 148
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 302
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 175
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1664
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 225
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 256
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานผลปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) update 8/3/2562 219
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.53 KB 124
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 124
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 193