ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 122
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.56 KB 154
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] Word Document ขนาดไฟล์ 138.46 KB 306
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.57 KB 69
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.05 KB 110
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.12 KB 101
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.75 KB 89
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 173
แบบฟอร์มการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 109.09 KB 119
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 215
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 348
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 439
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 488
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 591
กลุ่มบริหารงานบุคคล
SDQ ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 542.32 KB 85
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 35
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 62
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 84
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 148
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1591
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 162
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 189
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.53 KB 39
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 57
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 109
sar ครู Word Document ขนาดไฟล์ 195.95 KB 207