ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 58
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.3 KB 68
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2560] Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 203
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 79
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 255
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 274
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 379
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 515
เอกสารทั่วไป
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 110
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1534
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 103
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 122