ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เด็กดี ศรี พ.ย.
รายงานประจำปีสถานศึกษา(SAR)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน 2559
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58 21-25/12/58 เป็นการสอบระหว่างภาค 2/2558
21-25/12/58 เป็นการสอบระหว่างภาค 2/2558   ขอให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ
ชุดนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน วิชาการ
06 ม.ค. 59 ถึง 28 ม.ค. 59 กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58)
กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58)
ชุดกีฬาสี กาเกงวอร์ม กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
13 ม.ค. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 2559 ระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)
รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)  ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2559 หรือสอบถามได้ที่ห้องวิชาการ โดยสยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ www.bangkok2.org
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ห้องเรียนพิเศษ
12 มิ.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
หอประชุมแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ Prot
16 มิ.ย. 59 ถึง 21 ต.ค. 59 วันไหว้ครู
Prot
09 ส.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.พรตพิทยพยัต

09 ส.ค. 59 ถึง 29 ก.ย. 59 คลีนิกคณิตศาสตร์ ให้โอกาสนักเรียนที่ติด 0 ร สม มผ แก้ตัวโดยการเข้าค่าย 1 วัน ที่หอประชุมคุณแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ ในวันที่ 23 /8/2559
คลีนิกคณิตศาสตร์ ให้โอกาสนักเรียนที่ติด 0 ร สม มผ แก้ตัวโดยการเข้าค่าย 1 วัน ที่หอประชุมคุณแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ  ในวันที่ 23 /8/2559