ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (ในตาราง)
กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.ค. 61 ถึง 06 ก.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (นอกตาราง)
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย. 61 กิจกรรมการเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 มิ.ย. 61 กิจกรรมฝึกซ้อมใหญ่พิธีสวนสนาม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 มิ.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู
งานบุคคล
12 มิ.ย. 61 กิจกรรมฝึกซ้อมใหญ่พิธีสวนสนาม ครั้งที่ 2
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 มิ.ย. 61 เริ่มเรียนกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
05 มิ.ย. 61 กิจกรรมฝึกซ้อมใหญ่พิธีสวนสนาม ครั้งที่ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
02 มิ.ย. 61 วันคล้ายวันอสัญกรรมหลวงพรตพิทยพยัต
29 พ.ค. 61 หยุดวันวิสาขบูชา
29 พ.ค. 61 รับสมัคร รด.ปี 1 ชาย , รด. ปี 2,3 ( ชาย,หญิง ) รายงานตัว
25 พ.ค. 61 ส่งแผนการเรียนรู้/วิจัยในชั้นเรียน
ครูประจำวิชา
22 พ.ค. 61 พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนซำ้สำหรับนักเรียนทั่วไป/นักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร
งานวัดผล
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนรับตารางเรียนและเริ่มเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
10 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
กลุ่มงานบริหารวิชาการ