ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58 21-25/12/58 เป็นการสอบระหว่างภาค 2/2558
21-25/12/58 เป็นการสอบระหว่างภาค 2/2558   ขอให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ
ชุดนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน วิชาการ
06 ม.ค. 59 ถึง 28 ม.ค. 59 กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58)
กีฬาสีบุนนาคเกมส์ พรตพิทยพยัต 2558 (28-29/12/58)
ชุดกีฬาสี กาเกงวอร์ม กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
13 ม.ค. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 2559 ระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)
รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)  ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2559 หรือสอบถามได้ที่ห้องวิชาการ โดยสยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ www.bangkok2.org
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ห้องเรียนพิเศษ
12 มิ.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
หอประชุมแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ Prot
16 มิ.ย. 59 ถึง 21 ต.ค. 59 วันไหว้ครู
Prot
09 ส.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.พรตพิทยพยัต

09 ส.ค. 59 ถึง 29 ก.ย. 59 คลีนิกคณิตศาสตร์ ให้โอกาสนักเรียนที่ติด 0 ร สม มผ แก้ตัวโดยการเข้าค่าย 1 วัน ที่หอประชุมคุณแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ ในวันที่ 23 /8/2559
คลีนิกคณิตศาสตร์ ให้โอกาสนักเรียนที่ติด 0 ร สม มผ แก้ตัวโดยการเข้าค่าย 1 วัน ที่หอประชุมคุณแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ  ในวันที่ 23 /8/2559
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเริ่มการเรียนการสอน
โรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนพรตพิทยพยัต
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
กำหนดการเริ่ม 12.30 น.
ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต งานกิจการนักเรียน
17 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเลื่อนชั้น

22 พ.ค. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

02 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันอสัญกรรมหลาวงพรตพิทยพยัต ณ วัดประยูรวงศาวาส

03 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันอสัญกรรมหลาวงพรตพิทยพยัต ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

04 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น

08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

09 มิ.ย. 60 ค่ายจิตอาสา ณ จังหวัดราชบุรี
สภานักเรียน
10 มิ.ย. 60 เริมเรียนกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดศรีวารีน้อย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
15 มิ.ย. 60 ติว GAT วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00-16.00 น.
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
21 มิ.ย. 60 การประเมิน "กลุ่มสาระฯภาษาไทยดีเด่น" โดย สพฐ.
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
22 มิ.ย. 60 รด. ทุกชั้นปีเข้ารับการปฐมนิเทศ
งานนักศึกษาวิชาทหาร
22 มิ.ย. 60 กิจกรรม school ทัวร์
สภานักเรียน
23 มิ.ย. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
24 มิ.ย. 60 วันต่อต้านยาเสพติด
งานสิ่งแวดล้อม
26 มิ.ย. 60 วันภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
26 มิ.ย. 60 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
งานสิ่งแวดล้อม
27 มิ.ย. 60 กิจกรรมฝึกซ้อมใหญ่พิธีสวนสนาม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 มิ.ย. 60 ส่งผลเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
งานวัดผล
30 มิ.ย. 60 พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.ค. 60 ประกาศผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1/2560
งานวัดผล
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (สอบนอกตาราง)
งานวัดผล
06 ก.ค. 60 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
06 ก.ค. 60 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
07 ก.ค. 60 พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
24 ก.ค. 60 ลงทะเบียนเรียนซำ้ 2/2560
งานวัดผล
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
27 ก.ค. 60 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
งานกิจการนักเรียน
28 ก.ค. 60 กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำเสนอผลงานระดับชาติ/ วันหยุดราชการ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
29 ก.ค. 60 กลุ่มสาระฯภาษาไทยรับโล่ห์สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการสอนภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
31 ก.ค. 60 ส่งร่องรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%)
ครูประจำวิชา
01 ส.ค. 60 วันสถาปนาโรงเรียน
02 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
03 ส.ค. 60 กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
งานนักศึกษาวิชาทหาร
03 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
06 ส.ค. 60 กิจกรรมละครฝรั่งเศส
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
07 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60 กิจกรรมละครฝรั่งเศส
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 สัปดาห์คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
08 ส.ค. 60 กิจกรรมวันอาเซียนครบ 50 ปี
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานกิจการนักเรียน
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 60 นิทรรศการศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา
24 ส.ค. 60 ส่งผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 2/2560
งานวัดผล
24 ส.ค. 60 กิจกรรมค่ายคลินิกคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
29 ส.ค. 60 กิจกรรมปิดประชุมกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2560
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60 กิจกรรมกีฬาภายใน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
04 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
07 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
งานวัดผล
07 ก.ย. 60 กิจกรรมมุฑิตาครูเกษียณ
งานกิจกรรมนักเรียน
11 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียน มส.
งานวัดผล
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สอบนอกตาราง/จัดเย็บข้อสอบ
งานวัดผล
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 ครูประจำวิชาจัดทำคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2560
ครูประจำวิชา
28 ก.ย. 60 ตรวจทานคะแนนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานวัดผล
29 ก.ย. 60 ถึง 01 ต.ค. 60 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต
งานห้องเรียนพิเศษ
02 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
02 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวัดผล
02 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวัดผล
06 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวัดผล
06 ต.ค. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล
09 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล
09 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล
11 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงฯ รัชกาลที่ 9
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560