ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560
งานวัดผล
06 พ.ย. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
07 พ.ย. 60 หยุดภายใน (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับปริญญา)
09 พ.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ครูที่ปรึกษา
10 พ.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ครูที่ปรึกษา
11 พ.ย. 60 เริ่มเรียนกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาและพบครูประจำวิชา
งานวัดผล
13 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขต
วิชาการ
14 พ.ย. 60 พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 พ.ย. 60 กิจกรรม The Voice Prot
24 พ.ย. 60 พิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 กิจกรรมการอยูค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
01 ธ.ค. 60 ถึง 02 ธ.ค. 60 แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
วันเสาร์/กลุ่มสาระฯ ตปท.
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
12 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 จัดทำข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล
12 ธ.ค. 60 ถึง 14 พ.ย. 60 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 จัดเย็บข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบการฟังวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1 – ม.6
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบนอกตาราง
ครูประจำวิชา
22 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบ Pre o-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
01 ม.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 61 หยุดวันขึ้นปีใหม่ / หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
04 ม.ค. 61 ถึง 05 ม.ค. 61 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
วิชาการ
08 ม.ค. 61 ส่งสมุดร่องรอยคะแนน
ครูประจำวิชา
12 ม.ค. 61 ส่งผลเรียนซ้ำครั้งที่ 1/2560
ครูประจำวิชา
14 ม.ค. 61 สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป
วันอาทิตย์
20 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร
งานวัดผล
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
24 ม.ค. 61 กิจกรรมพรตนิทรรศ 2560
วิชาการ
29 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 จัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล
08 ก.พ. 61 ถึง 11 ก.พ. 61 กิจกรรมค่ายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Gifted)
งานห้องเรียนพิเศษ
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 จัดเย็บข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6
ครูประจำวิชา
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 สอบนอกตาราง ม.6
ครูประจำวิชา
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 สอบการพูดวิชาอังกฤษสื่อสาร ม.1 – ม.6
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
15 ก.พ. 61 กิจกรรมวันตรุษจีน
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
16 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2
งานวัดผล
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6
งานวัดผล
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบการพูดวิชาอังกฤษสื่อสาร ม.1 – ม.6
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบนอกตาราง ม.1,2,3,4,5
ครูประจำวิชา
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 จัดเย็บข้อสอบ
ครูประจำวิชา
23 ก.พ. 61 ตักบาตรวันมาฆบูชา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
24 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1,2,3,4,5
งานวัดผล
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 จัดทำคะแนนสอบปลายภาคเรียน
ครูประจำวิชา
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 ส่งผลเรียนซ้ำกรณีพิเศษ
ครูประจำวิชา
08 มี.ค. 61 ตรวจทานคะแนนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูประจำวิชา
12 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
14 มี.ค. 61 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 เวลา 15.00 น.
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2560
งานวัดผล
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา
19 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา
19 มี.ค. 61 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 เวลา 15.00 น.
ครูประจำวิชา
25 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4
งานรับนักเรียน
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O- NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สทศ.
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4
งานรับนักเรียน
29 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
งานทะเบียน
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สทศ.