ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สทศ.
29 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
งานทะเบียน
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O- NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สทศ.
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4
งานรับนักเรียน
25 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4
งานรับนักเรียน
19 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา
19 มี.ค. 61 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 เวลา 15.00 น.
ครูประจำวิชา
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2560
งานวัดผล
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา
14 มี.ค. 61 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 เวลา 15.00 น.
12 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
08 มี.ค. 61 ตรวจทานคะแนนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูประจำวิชา
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 จัดทำคะแนนสอบปลายภาคเรียน
ครูประจำวิชา
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 ส่งผลเรียนซ้ำกรณีพิเศษ
ครูประจำวิชา
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1,2,3,4,5
งานวัดผล
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ
24 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ
23 ก.พ. 61 ตักบาตรวันมาฆบูชา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6
งานวัดผล
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบการพูดวิชาอังกฤษสื่อสาร ม.1 – ม.6
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบนอกตาราง ม.1,2,3,4,5
ครูประจำวิชา
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 จัดเย็บข้อสอบ
ครูประจำวิชา
16 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2
งานวัดผล
15 ก.พ. 61 กิจกรรมวันตรุษจีน
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 จัดเย็บข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.6
ครูประจำวิชา
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 สอบนอกตาราง ม.6
ครูประจำวิชา
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 สอบการพูดวิชาอังกฤษสื่อสาร ม.1 – ม.6
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
08 ก.พ. 61 ถึง 11 ก.พ. 61 กิจกรรมค่ายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Gifted)
งานห้องเรียนพิเศษ
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 จัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล
29 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
24 ม.ค. 61 กิจกรรมพรตนิทรรศ 2560
วิชาการ
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร
งานวัดผล
14 ม.ค. 61 สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป
วันอาทิตย์
12 ม.ค. 61 ส่งผลเรียนซ้ำครั้งที่ 1/2560
ครูประจำวิชา
08 ม.ค. 61 ส่งสมุดร่องรอยคะแนน
ครูประจำวิชา
04 ม.ค. 61 ถึง 05 ม.ค. 61 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
วิชาการ
01 ม.ค. 61 ถึง 03 ม.ค. 61 หยุดวันขึ้นปีใหม่ / หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบ Pre o-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
22 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 จัดเย็บข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบการฟังวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1 – ม.6
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบนอกตาราง
ครูประจำวิชา
12 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 จัดทำข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผล
12 ธ.ค. 60 ถึง 14 พ.ย. 60 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
01 ธ.ค. 60 ถึง 02 ธ.ค. 60 แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
วันเสาร์/กลุ่มสาระฯ ตปท.
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 กิจกรรมการอยูค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
24 พ.ย. 60 พิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 พ.ย. 60 กิจกรรม The Voice Prot
14 พ.ย. 60 พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาและพบครูประจำวิชา
งานวัดผล
13 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขต
วิชาการ
11 พ.ย. 60 เริ่มเรียนกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 พ.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ครูที่ปรึกษา
09 พ.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ครูที่ปรึกษา
07 พ.ย. 60 หยุดภายใน (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับปริญญา)
06 พ.ย. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
01 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2560
งานวัดผล